Antički putovi i komunikacije na tlu Hrvatske
Šifra: 62011
ECTS: 4.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Ciljevi kolegija su kod studenata razviti osjećaj povijesnog kontinuiteta na našim prostorima, kao i globalnu važnost hrvatskog povijesno-geografskog prostora u antici. Obzirom da se u antici vrijednost određenog prostora valorizirala izgradnjom prometnica, nastojati će se prikazati gusta mreža rimskih via publica, ali i mnogih vicinalnih cesta kojima je protkan hrvatski prostor. Obzirom da su rimske ceste vrlo često nastajale na prapovijesnim putovima, a da su one najčešće bivale predloškom za izgradnju suvremenih cestovnih trasa, cilj je istaknuti povijesnu važnost teritorijalne povezanosti u širem europskom kontekstu.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija student će moći
1. objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa,
2. analizirati načine donošenja zaključaka o povijesnim procesima i događajima,
3. usporediti povijesne procese u različitim razdobljima,
4. razlučiti bitno od nebitnoga u interpretacijama povijesnih događaja i procesa,
5. diferencirati specifičnosti pojedinih povijesnih razdoblja.

Ishodi učenja
1. opisati dugotrajna istraživanja kojima se nastoji raščlaniti problem multidisciplinarnog istraživanja prostora koji je spajao, jadransko priobalje i njegovo zaleđe - nove spoznaje,
2. objasniti značaj radova koji su nastali na tu temu - izvješća o konkretnim terenskim istraživanjima na spomenutom prostoru,
3. povezati nepoznate ili do sada zanemarivane aspekte predmetne teme,
4. analizirati znanja i veze o etničkim zajednicama koje su obitavale na hrvatskim prostorima,
5. ocijeniti važnosti cestovne komunikacije u antici.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje; upoznavanje s predmetom i literaturom;
2. Povijesni izvori (materijalni i pisani); ponavljanje razlike u statusu kolonije i municipija;
3. Pretpovijesna razdoblja i antičko (grčko-rimsko) doba na području Hrvatske; putevi i raskršća, prioriteti i perspektive u istraživanju etničkih zajednica sjeverozapadnog Ilirika tijekom prapovijesti i antike;
4. Arheološka topografija kontinentalne Hrvatske;
5. Antička arheološka topografija Daruvarskog područja; rimske ceste u Hrvatskoj;
6. Putevi i komunikacije u prethistoriji i antici na području Poreštine;
7. Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji;
8. Antičke rimske vile u gospodarskoj i prometnoj mreži srednje Dalmacije;
9. Antička arheološka topografija Hrvatske;
10. Plovidbene rute Jadranom i njihov utjecaj na formiranje rimskih naselja i gradova na istočnojadranskoj obali;
11. Geografski uvjeti razvoja antičkog grada u Hrvatskoj; Prilog antičkoj arheološkoj topografiji Đakovštine; Arheološki lokaliteti na trasama cesta Požeške kotline;
12. Rimska uprava i rimske pokrajine na tlu današnje Hrvatske; provincijalno gospodarstvo; promjene u naseobinskom sustavu kasnorimske Dalmacije;
13. Domorodačko stanovništvo i proces romanizacije - trasovno naslijeđe;
14. Ilirički rimski provincijalni putovi u kasnoj antici i utjecaj na razvoj istih na tlu današnje Hrvatske; vrijeme propasti Rimskog carstva na tlu Ilirika (597.-640.);
15. Terenska nastava.


Ocjenjivanje
Ocjenjivanje je višestruko i odnosi se na sudjelovanje u nastavi, izradu seminara i srednju ocjenu pismenog i usmenog ispita.
Literatura:
 1. Begović Dvoržak, Vlasta: Utjecaj plovidbenih ruta Jadranom na formiranje rimskih naselja i gradova na istočnojadranskoj obali i otocima. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 11 (2003.) ; 309-328
  Begović, Vlasta: Plovni putevi prema Neretvi i Naroni - kasnoantički lokaliteti na otoku Mljetu. // Izdanja Hrvatskog arheološkog društva. 22 (2003) ; 289-303
  Begovic, Vlasta, Antička arheološka topografija Hrvatske // Zbornik II kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti / Irena Kraševac (ur.), Zagreb: Inter-Ing d.o.o. Zagreb, 2007., 423-429
  Blečić, Martina, Prilog poznavanju antičke Tarsatike. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. 34 (2001) ; 65-122
  Bojanovski, Ivo, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1988.
  Bojanovski, Ivo, Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1974.
  Gračanin, Hrvoje, Povijest savsko-dravsko-dunavskog međurječja u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku / doktorska disertacija, Zagreb : Filozofski fakultet, 10.01. 2008., 498 str. Voditelj: Budak, Neven.
  Kasno Rimsko Carstvo i rani srednji vijek / Cravetto, Enrico; Goldstein, Ivo; Gračanin, Hrvoje (ur.), Zagreb : Europapress holding, 2007 (monografija).
  Kuntić-Makvić, Bruna, Populacija i kontinuitet pri smjeni civilizacija. Primjeri s izmaka antike // Etničnost i povijest / Heršak, Emil (ur.), Zagreb : Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk, 1999., 83-94
  Olujić, Boris: Putevi i raskršća, prioriteti i perspektive u istraživanju etničkih zajednica sjeverozapadnog Ilirika tijekom prapovijesti i antike // Spomenica Filipa Potrebice / Matijević-Sokol, Mirjana (ur.), Zagreb : FF Press, 2004., 83-92
  Povijest u kršu. Zbornik radova projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza između jadranskog priobalja i unutrašnjosti u prapovijesti i antici" / Olujić, Boris (ur.).
  Zagreb : FF press, 2008 (zbornik).
  Rendić-Miočević, Ante, Pretpovijesna razdoblja i antičko (grčko-rimsko) doba na području Hrvatske // Hrvatska u srcu Europe - Sredozemni i srednjoeuropski krajolici Hrvatske / Ježić, Mislav (ur.), Zagreb : Hrvatska paneuropska unija ; Državna uprava za zaštitu kulture, 1996., 21-35
  Sanader, Mirjana: Antički gradovi u Hrvatskoj, Zagreb: Školska knjiga, 2001, (monografija).
  Schejbal, Berislav, Antička arheološka topografija Daruvarskog područja // Zbornik radova VI. skupštine Hrvatskog arheološkog društva : Arheološka istraživanja u Bjelovarsko-bilogorskoj regiji i pogrebni ritusi na teritoriju Hrvatske ; u: Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 21,.2003, 95-120
  Šonje, Ante, Putevi i komunikacije u prethistoriji i antici na području Poreštine i njihov odnos prema ostalim prometnim vezama u Istri, Poreč-Pazin 1991.
  Tomičić, Željko, Panonski periplus : arheološka topografija kontinentalne Hrvatske,
  Zagreb: Hrvatski studiji = Studia Croatica ; Institut za arheologiju, 1999 (monografija).
  Zaninović, Marin, Antičke rimske vile u gospodarskoj i prometnoj mreži srednje Dalmacije. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 12 (2004.) ; 117-124
  Zbornik projekta "Naselja i komunikacije u kontekstu veza jadranskog priobalja i unutrašnjosti" / Olujić, Boris (ur.), Zagreb : FF Press, 2007 (zbornik).
Preporučena literatura:
 1. Bilić, Tomislav, Navigacija prema zvijezdama u prethistoriji i antici II. // Naše More. 52 (2005) , 1-2; 88-95
  Buterin, Petra, Geografski uvjeti razvoja antičkog grada u Hrvatskoj / diplomski rad.
  Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 16.07. 2002., 48 str. Voditelj: Fuerst-Bjeliš, Borna.
  Cambi, Nenad, Antički i ranokršćanski urbanizam i umjetnost // Dalmatinska Zagora Nepoznata Zemlja / Kusin, Vesna ; Belamarić, Joško ; Grčić, joško (ur.).
  Zagreb : Ministarstvo kulture RH ; Galerija Klovićevi dvori, 2007, 77-94
  Čače, Slobodan, Promjene u naseobinskom sustavu kasnorimske Dalmacije: tragovi u toponimiji. // Folia onomastica croatica. 7 (1998) ; 23-40
  Dizdar, Marko, Izvješće o terenskom pregledu područja izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava u razdoblju od 28. studenog do 17. prosinca 2007., 2008. (elaborat).
  Durman, Aleksandar; Ožanić Roguljić, Ivana; Miloglav, Ina: Izvješće sa zaštitnih istraživanja na lokalitetu Banjače, dionica Jadranske autoceste Dugopolje - Bisko. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. XXXVIII (2006) , 1; 113-119
  Gračanin, Hrvoje; Kuntić-Makvić, Bruna, Marcellini comitis Chronicon / Kronika komesa Marcelina, Zagreb : Izdanja Antibarbarus, 2006. (kritičko izdanje izvora s prijevodom).
  Knezović, Ivan: Prilog antičkoj arheološkoj topografiji Đakovštine. // Zbornik Muzeja Đ akovš tine. 7 (2005) ; 61-90
  Kuntić-Makvić, Bruna, Područje rimskog Ilirika uoči dolaska Hrvata // Povijest Hrvata I.: Srednji vijek / Šanjek, Franjo ; Mirošević, Franko (ur.), Zagreb : Školska knjiga, 2003., 5-34.
  Matijašić, Robert, Anonimni Ravenjanin, Istra i biskupska središta. // Acta Histriae. 9 (2001) , 2; 285-294
  Minichreiter, Kornelija, Arheološki lokaliteti na trasama cesta Požeške kotline. // Annales Insituti Archaeologici. I (2005) ; 79-86
  Minichreiter, Kornelija; Marković, Zorko, Arheološko rekognosciranje brzih cesta Brestovac-Požega-Pleternica i Velika-Požega. // Obavijesti - Hrvatsko arheološko društvo. 3 (2004) ; 102-117
  Sanader, Mirjana, Imago provinciarum, Zagreb : Alfa, 2008 (monografija).
  Šiljeg, Bartul, Neki antički lokaliteti naronitanskog agera // Arheološka istraživanja u Naroni i dolini Neretve, Izdanja Hrvatskog arheološkog društva 22 / Emilio, Marin (ur.), Zagreb-Metković-Split : Hrvatsko arheološko društvo, Arheološki muzej Split, 2003. 267-276
  Škegro, Ante, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Hrvatski studiji, Zagreb, 1999.
  Zaninović, Marin, Dalmatinska zagora u osvit povijesti // Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja / Kusin, Vesna (ur.), Zagreb : Ministarstvo kulture, Galerija Klovićevi dvori, 2007., 45-55
  Zaninović, Marin, Područje Neretve i srednjojadransko otočje. // Izdanja Hrvatskog arheološkog društva. 22 (2003) , 277-289
1. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS