Staff and Courses
Title Name and surname Phone num. Phone priv. e-mail Location
dr. sc. Matijas Baković e-mail  
izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mario Grčević 245 7631 7631 e-mail  
prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Kresnik e-mail  
dr. sc. Anela Mateljak Popić 245-7653 7653 e-mail  
doc. dr. sc. Davor Piskač 245-7653 7653 e-mail  
mag. educ. class. et Croat. Lat. Petar Ušković Croata e-mail 206
doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski 245-7656 7656 e-mail  
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković 245-7651 7651 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima 245-7653 7653 e-mail  

Title Name and surname Phone pub. Phone priv. e-mail Location
mag. relig. Petar Bilobrk e-mail  
mag. croat. Lidija Bogović e-mail  
dr. sc. Josipa Dragičević e-mail  
mag. croat. Jelena Gazivoda e-mail  
izv. prof. dr. sc. Georg Holzer e-mail  
prof. dr. sc. Alojz Jembrih 245 7631 7631 e-mail  
mag. hist. Jurij Borna Jurčević e-mail  
doc. dr. sc. Marina Krpan e-mail  
doc. dr. sc. Suzana Marjanić 01/4596-738 e-mail  
prof. dr. sc. Ksenija Marković e-mail  
prof. dr. sc. Ljiljana Marks e-mail  
prof. dr. sc. Tihomil Maštrović e-mail  
mag. hist. Silvestar Mileta e-mail  
prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  
prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak e-mail  
dr. sc. Sanja Šurina e-mail  
prof. dr. sc. Stanislav Tuksar (0)1 46 84 701 e-mail  
mr. sc. Snježana Vasilj e-mail  
doc. dr. sc. Marinko Vuković e-mail  

Title English level Semester Program INFO
Basic Croatian Linguistic Culture
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1 university undergraduate INFO
Basic Croatian Linguistic Culture
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
BA work
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
6 university undergraduate INFO
Bibliotherapy in the Literature Class
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Chakavian Literary and Linguistic Heritage
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Children 's Literature
1,0,0
3 university graduate INFO
Contemporary Croatian Literature in the Old Diaspora
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Correlation Practicum in the Methodology of Teaching
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian Archaeological Heritage
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Cultural and Political History of the 16th and 17th Centuries
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
2 university undergraduate INFO
Croatian Cultural and Political History of the 18th and 19th Centuries
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
3 university undergraduate INFO
Croatian Cultural and Political History of the 20th Century
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Cultural and Political History of the Middle Ages
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1 university undergraduate INFO
Croatian Dialectology
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
6 university undergraduate INFO
Croatian Ethnology
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Ethnology
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Fine Art
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Folk Literature
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian gastronomy and enology
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Glagolitism
1,0,0
2 university undergraduate INFO
Croatian Glagolitism
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
2, 6 university undergraduate INFO
Croatian Identity in the European Context
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Language Development
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian Language in the 19th Century
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Language Teaching in the Diaspora
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian Latin Heritage
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
5 university undergraduate INFO
Croatian Linguistic Prescription in the 20th Century
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian Literary Baroque and the Ages of Enlightenment
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Literary Baroque and the Ages of Enlightenment
0,0,0
3 university undergraduate INFO
Croatian literary canon
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian Literature of Humanism and Renaissance
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Literature of Reformation
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Literature of Romanticism and Realism
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
3 university undergraduate INFO
Croatian Literature of Romanticism and Realism
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
2, 3 university undergraduate INFO
Croatian Literature of the Middle Ages
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1 university undergraduate INFO
Croatian Literature of the Middle Ages
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
5 university undergraduate INFO
Croatian Morphology
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
2, 3, 4 university undergraduate INFO
Croatian Music in the Context of European Musical Culture
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Music in the Context of European Musical Culture
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Croatian Phonology
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 3, 4 university undergraduate INFO
Croatian Press in the Diaspora
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian Protected Natural and Cultural Heritage
1,1,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian social and cultural history by the end of the 18th century
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
2 university undergraduate INFO
Croatian Social and Cultural History from the19 th Century to the present day
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2 university undergraduate INFO
Croatian Stage Art
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Croatian Syntax
1,0,0
3 university undergraduate INFO
Croatian Syntax
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
3, 4 university undergraduate INFO
Croats and the Slavic World
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Dubrovnik Republic in the Context of Croatian Cultural History
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Dubrovnik Republic in the Context of Croatian Cultural History
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Early-Modern Croatian Literature
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
2 university undergraduate INFO
Exact Sciences in Croatian Culture
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Exact Sciences in Croatian Culture
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Gender Issues in Early Modern Croatian Literature
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Geographical Features of Croatia
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Geographical Features of Croatia
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Graduate work
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
4 university graduate INFO
Greek
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 university undergraduate INFO
Heritage of Other Cultures in the Croatian Culture
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
High and Popular Culture in Croatian Literature
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
History of Christianity in Croatia
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
2 university graduate INFO
History of Croatian Cinema
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3 university graduate INFO
History of Croatian Culture
(ak.god. ./1.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
History of Croatian Philosophy
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
History of Croatian Theatre
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
History of Croatian Theatre
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
History of the Croatian Standard Language
1,0,0
6 university undergraduate INFO
History of the Croatian Standard Language
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Institutions of the Croatian people, society and the state
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Introduction to Comparative Literature
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Introduction to Croatology
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Introduction to Scientific Research
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
3 university graduate INFO
Ivana Brlić-Mažuranić
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Juraj Križanić
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Kajkavian Literary Heritage
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Language and Culture of Croats in Bosnia and Herzegovina
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Language and Culture of Croats in Bosnia and Herzegovina
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Latin Language
1,0,0
2, 4 university undergraduate INFO
Lexicology and Lexicography of the Croatian Language
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1 university graduate INFO
Literature and Culture of Croats in the Diaspora
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1 university graduate INFO
Literature and Culture of the Croats in the Diaspora
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3 university graduate INFO
Marin Držić
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Methods of Teaching Croatian Language
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2 university graduate INFO
Miroslav Krleža
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Modern and Post-Modern Croatian Literature
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
3, 4 university undergraduate INFO
Modern and Post-Modern Croatian Literature
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2 university undergraduate INFO
Motivation in Teaching Croatian Language
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Orthoepy
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Overview of the History of Croatian Literature
1,0,0
2 university graduate INFO
Overview of the History of World Literature
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university graduate INFO
Pavao Ritter Vitezović
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Philosophy and Culture: Croatia in the European Context
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Philosophy and Culture: Croatia in the European Context
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Religious Elements of Croatian Culture
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Selections from World Literature
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Sociology of Croatian Society 2
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Text Editing
(ak.god. ./1.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
The Interpretation of Literary Text
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
The Monumental Heritage as a Historical Source
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Theory and interpretation of literary text
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
3 university undergraduate INFO
Theory of Literature
1,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
The Selected Chapters from Ancient Art
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
The Speech Culture
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 university graduate INFO
Values of the Croatian constitutional order
(ak.god. ./1.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO
Word Formation in the Croatian Language
1,0,0
3 university graduate INFO
World Literature
0,0,0
2, 3, 4, 5, 6 university undergraduate INFO

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS