Dekan

Prof. dr. sc. Pavo Barišić

Redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju filozofije grani povijesti filozofije

Dekan od 10. prosinca 2019.

Životopis
Osobne stranice
Dekanovi istupi

Dekan:

  • predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je čelnik i ravnatelj ustanove,

  • ustrojava rad i poslovanje Fakulteta,

  • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,

  • zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

  • predsjedava Fakultetskim vijećem i predlaže dnevni red njegovih sjednica,

  • predlaže Fakultetskomu vijeću Statut Fakulteta,

  • donosi druge opće akte u skladu sa Statutom,

  • imenuje stalna i privremena tijela za obavljanje poslova iz svoga djelokruga,

  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.

Dekan je odgovoran za zakonitost rada Fakulteta, provedbu Statuta i odluka sveučilišnih tijela na Fakultetu.

Dekana kao privremenoga ravnatelja ustanove, koji je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove i uspostaviti rad Fakulteta, uz suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu imenovao je rektor Sveučilišta u Zagrebu 10. prosinca 2019.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS