Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete stalno je stručno i savjetodavno i stručno tijelo koje planira, koordinira, provodi, prati i vrjednuje mjere i aktivnosti u okviru osiguravanja kvalitete na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, a osobito predlaže donošenje strateških dokumenata i propisa za osiguravanje kvalitete, provodi mjere i aktivnosti u okviru samovrjednovanja Fakulteta, razvija pokazatelje kvalitete specifične za Fakultet (npr. broj prijava s obzirom na broj upisnih mjesta, broj nastavnika s obzirom na broj studenata, uspješnost rada na znanstvenoistraživačkim projektima, interes inozemnih studenata, osobito iz hrvatskoga iseljeništva i dr.), prati i koordinira sudjelovanje dionika sustava osiguravanja kvalitete u aktivnostima osiguravanja kvalitete, surađuje u pripremi i postupku vanjskoga vrjednovanja, prati i vrjednuje nastavne i ostale obrazovne procese, njihove materijalne i organizacijske uvjete, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja, vrjednuje kvalitetu općih i specifičnih kompetencija ostvarenih studijskim programima, razvija pokazatelje unaprjeđenja kvalitete nastave, prati i vrjednuje rad nastavnika i njihove kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja, prati i vrjednuje učinkovitost studiranja, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njegova unaprjeđenja, prati osiguravanje i koordinira unaprjeđenje potpore studentima u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, prati osiguravanje i koordinira unaprjeđenje kvalitete života studenata, prati uključivanje znanstveno-nastavnoga i suradničkoga osoblja u raspoložive programe međunarodne razmjene, prati i vrjednuje rad djelatnika u administrativnim i stručnim službama i njihove kompetencije, te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihovoga unaprjeđenja, prati i vrjednuje standardne postupke u administraciji te predlaže mjere i aktivnosti u svrhu njihova unaprjeđenja, koordinira ustrojavanje i pokretanje programa ljetnih i zimskih škola.

Predsjednik: po položaju prodekan za nastavu i studente doc. dr. sc. Dario Vučenović

Članovi
    • iz reda zaposlenika u znanstveno-nastavnim ili nastavnim zvanjima:
1. doc. dr. sc. Ivan Balabanić
2. doc. dr. sc. Lovorka Brajković
3. doc. dr. sc. Katarina Dadić
4. doc. dr. sc. Sandro Skansi


    • iz reda studenata:
5. Marija Barić Đurđević, univ. bacc. philol. Lat. et phil.
6. Erik Brezovec, mag. soc. et mag. educ. soc.


    • iz reda administrativnoga i tehničkoga osoblja: 
7. Josip Papak, mag. hist. et mag. educ. hist.


    • iz reda vanjskih dionika: 
8. Tatjana Klarić Beneta, mag. comm. et educ. croatol.

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 27. ožujka 2019.

Zadnja promjena: 18. prosinca 2019.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS