Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
dr. sc. Matijas Baković e-mail  
mag. croat. Lidija Bogović e-mail 113
mag. educ. class. et Croat. Lat. Petar Ušković Croata e-mail 206
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić e-mail  
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Mario Grčević e-mail Zgrada "Otoci"
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Davor Piskač e-mail  
izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Konzultacije Funkcija e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Domagoj Brozović e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Kresnik e-mail  
doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski e-mail  

profesor emeritus
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Alojz Jembrih e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
dipl. kro. Martina Ćavar e-mail  
mag. croat. Jelena Gazivoda e-mail  
mag. hist. Jurij Borna Jurčević e-mail  
mag. educ. croat. Josip Tomić e-mail  
mr. sc. Snježana Vasilj e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
pred. Silvestar Mileta e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Tihomil Maštrović e-mail  
prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Suzana Marjanić e-mail  
doc. dr. sc. Marijan Šabić e-mail  
doc. dr. sc. Marinko Vuković e-mail  

naslovni redoviti profesor
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ljiljana Marks e-mail  
prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ksenija Marković e-mail  
prof. dr. sc. Stanislav Tuksar e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Georg Holzer e-mail  
izv. prof. dr. sc. Marina Krpan e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Konzultacije e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Bojan Marotti e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademski francuski
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Biblioterapija u nastavi književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Diplomski rad
0,0,0
4
INFO
Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Fonologija hrvatskoga jezika
0,0,0
1, 3, 4
INFO
History of Croatian Culture
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvati i slavenski svijet
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska dijalektologija
1,0,0
6
INFO
Hrvatska dječja književnost
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st
0,0,0
2
INFO
Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas
1,0,0
1
INFO
Hrvatska etnologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska gastronomija i enologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska jezikoslovna normativistika
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska književnost humanizma i renesanse
0,0,0
4
INFO
Hrvatska književnost moderne i postmoderne
1,0,0
3
INFO
Hrvatska književnost od moderne do danas
1,0,0
1
INFO
Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja
1,0,0
2
INFO
Hrvatska književnost romantizma i realizma
1,0,0
3
INFO
Hrvatska književnost romantizma i realizma
1,0,0
2
INFO
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
1,0,0
1
INFO
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
1,0,0
5
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća
1,0,0
2
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća
1,0,0
3
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka
1,0,0
1
INFO
Hrvatska likovna umjetnost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska reformacijska književnost
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska scenska umjetnost
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatska usmena književnost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski glagolizam
1,0,0
2, 6
INFO
Hrvatski identitet u europskom kontekstu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski jezik i jezična politika
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski jezik u 19. stoljeću
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski književni kanon
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski kulturni narativ
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatski tisak u dijaspori
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Hrvatsko arheološko nasljeđe
1,0,0
5
INFO
Hrvatsko latinističko nasljeđe
1,0,0
5
INFO
Institucije hrvatskoga naroda, društva i države
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Interpretacija književnoga teksta
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Ivana Brlić-Mažuranić
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Jezik Hrvata u dijaspori
1,0,0
1
INFO
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Juraj Križanić
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kajkavska književnojezična baština
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Književnost i kultura Hrvata u dijaspori
1,0,0
1, 3, 4
INFO
Korelacijske vježbe i nastavna praksa
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Kultura govora
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Kultura Hrvata u dijaspori
1,0,0
2, 3, 4
INFO
Latinski jezik
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika
1,0,0
1
INFO
Marin Držić
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Miroslav Krleža
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Osnove hrvatske jezične kulture
0,0,0
1
INFO
Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Pavao Ritter Vitezović
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Postanje hrvatskoga jezika
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest hrvatske filozofije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga filma
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Povijest hrvatskoga kazališta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga kazališta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga književnoga jezika
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest kršćanstva u Hrvata
1,0,0
2
INFO
Pravogovor
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Pregled povijesti svjetske književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sintaksa hrvatskoga jezika
0,0,0
4
INFO
Spomenička baština kao povijesni izvor
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Svjetska književnost - izabrani primjeri
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Teorija i interpretacija književnoga teksta
0,0,0
3
INFO
Teorija književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Tvorba riječi u hrvatskom jeziku
1,0,0
3
INFO
Tvorenice u hrvatskom jeziku XIX. stoljeća
0,0,0
3, 4
INFO
Uređivanje teksta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u komparativnu književnost
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Uvod u kroatologiju
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u znanstveno-istraživački rad
0,0,0
3
INFO
Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO
Zemljopisna obilježja Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS