Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Rona Bušljeta 245-7626 7626 e-mail  
doc. dr. sc. Katarina Dadić e-mail  
v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović e-mail  
doc. dr. sc. Marjan Ninčević 7663 e-mail  
prof. dr. sc. Marko Pranjić 245 7627 7627 e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Irena Klasnić e-mail  
mag. Iva Tadić e-mail  
dr. sc. Ivan Uldrijan e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademski engleski
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski njemački
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Biblioterapija u nastavi književnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Didaktika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Didaktika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija globalizacije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija odgoja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska pedagoška misao u razdoblju renesanse
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Introduction to Sociolinguistics
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Mediji u nastavi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave filozofije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave latinskog jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave povijesti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave psihologije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave sociologije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Motivacija u nastavnom procesu
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulumu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Odgojno-obrazovna integracija djece s teškoćama u razvoju
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Odgoj u vrijeme antike
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Opća pedagogija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Opća pedagogija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagoška psihologija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Pedagoški menadžment suvremene škole
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Kroatologija]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Povijest]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija u hrvatskoj književnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Razvojna psihologija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Razvojna psihologija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Starogrčki odgoj i obrazovanje
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Školska pedagogija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 1
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 3
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 4
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Udžbenik kao nastavno sredstvo
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS