Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. paed. Martina Horvat e-mail  
redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Marko Pranjić 245 7627 7627 e-mail  
viši predavač
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
v. pred. dr. sc. Lucia Miškulin Saletović e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Rona Bušljeta Kardum 245-7626 7626 e-mail  
doc. dr. sc. Katarina Dadić e-mail  
doc. dr. sc. Marjan Ninčević 7663 e-mail 106
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademski engleski
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski francuski
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski njemački
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Biblioterapija u nastavi književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Didaktika
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija globalizacije
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Korelacijske vježbe i nastavna praksa
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave filozofije
1,0,0
2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave povijesti
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave psihologije
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave sociologije
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Motivacija u nastavnom procesu
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Odgoj u vrijeme antike
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Opća pedagogija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagogija djetinjstva
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagoška psihologija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Pedagoški menadžment suvremene škole
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Kroatologija]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Povijest]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija u hrvatskoj književnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Razvojna psihologija
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Starogrčki odgoj i obrazovanje
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Strategije za aktivno učenje
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Školska pedagogija
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Terapijska pedagogija 1
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Terapijska pedagogija 2
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 1
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 2
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 3
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 4
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Udžbenik kao nastavno sredstvo
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Završni rad
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS