Osnove grčkog jezika
Šifra: 130569
ECTS: 5.0
Nositelji: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić
Izvođači: Zdravka Martinić-Jerčić - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Lektorske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Usvajanje alfabeta, pravilno čitanje, naglašavanje i pisanje riječi iz grčkoga jezika, raspoznavanje padežnih oblika unutar pojedinih deklinacija i analiziranje složenijih nominalnih struktura grčkog jezika; kod obrađenih glagolskih vremena znanje oblika indikativa, a ostalih načina samo na razini prepoznavanja. Postizanje vještine uočavanja osnovnih karakteristika grčkoga teksta i stjecanje kompetencije za samostalno prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.

Razina e-učenja 2
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Uspoređivati sličnosti i razlike na razini fonologije, morfologije i elementarne sintakse među dvama jezicima.

Ishodi učenja
1. Pravilno analizirati grčke nominalne i verbalne oblike te opisati pravila njihove fleksije
2. Razlikovati jednostavne sintaktičke fenomene i usporediti ih s onima u latinskome i hrvatskome jeziku.
3. Korektno transkribirati/transliterirati grčka vlastita imena na hrvatski i etimološki objasniti podrijetlo riječi i termina iz grčkog jezika.
4. Tečno čitati tekst pisan grčkim alfabetom.
5. Korektno pisati primjenjujući akcentuacijska pravila te pisati grčki na računalu koristeći se programoom Antioch.
6. Koristiti bez poteškoća referentna grecistička pomagala (enciklopedije, rječnike, gramatike, digitalne baze podataka).

Tjedni plan nastave
1. Grčki jezik - dijakronijski i prostorni pregled, osnovni dijalekti. Alfabet - grafija i fonetska vrijednost. Glasovi.
2. Naglasci, tipovi riječi prema naglasku, grafija. Proklitike i enklitike
3. Vrste deklinacija - A deklinacija, purum i impurum. Indikativ, imperativ i infinitiv prezenta aktivnog.
4. Rečenica i njezini dijelovi.
5. Masculina A deklinacije. Indikativ prezenta i imperfekt glagola biti.
6. O deklinacija. Indikativ, imperativ i infinitiv prezenta mediopasivnog.
7. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice. /KOLOKVIJ/
8. 3. deklinacija - guturalne, labijalne i dentalne osnove.
9. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
10. 3. deklinacija - osnovne na n i nt, likvidne osnove i osnove s elizijom.
11. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
12. 3. deklinacije - voklaske i diftonške osnove.
13. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
14. Pridjevi 3. deklinacije. Nepravilni pridjevi.
15. Ponavljanje /KOLOKVIJ/


Ocjenjivanje
U završnu ocjenu uključit će se redoviti rad na nastavi, pisanje domaćih zadaća i drugih samostalnih zadataka, te pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit moguće je zamijeniti pozitivnim polaganjem dva kolokvija tijekom semestra.
Literatura:
  1. M. Balme, G. Lawall, Athenaze. An Introduction to Ancient Greek: Book I, 2.izd., Oxford 2003.
  2. Musić - Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb 2004.
  3. S. Senc, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988 (reprint iz 1910).
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski latinitet
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS