Psihologija izbora zanimanja
Šifra: 53800
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Iva Šverko
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
U okviru kolegija studenti će upoznati najvažnije teorije izbora zanimanja i profesionalnog razvoja na kojima se danas zasnivaju programi profesionalnog usmjeravanja. Također, upoznat će i niz postupaka, alata i testova koji se u procesu profesionalnog usmjeravanja primjenjuju.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 0

Opće kompetencije
Vrednovati različite teorije, paradigme i metodološke pristupe u psihologiji pri planiranju procjene i intervencija s pojedincima, grupama i organizacijama.
Izabrati modele psihološke procjene i savjetovanja u radu s pojedincima, grupama i organizacijama.
Procijeniti teorijske koncepte i znanstvene spoznaje u kreiranju intervencija i programa koji će poboljšati uvjete života i razvoj pojedinaca, obitelji, organizacija i zajednica.

Ishodi učenja
1. definirati ključne konstrukte u području psihologije izbora zanimanja
2. analizirati najvažnije teorije izbora zanimanja i profesionalnog razvoja
3. procijeniti alate i tehnike za profesionalno usmjeravanje
4. analizirati i vrednovati metodološke studije u području psihologije izbora zanimanja
5. primijeniti teorijske koncepte i alate i tehnike za profesionalno savjetovanje u praktičnom radu psihologa
6. identificirati probleme profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskoj i senzibilizirati se za rad u tom području
7. analizirati program za poticanje profesionalnog razvoja u školama (Školski program profesionalnog razvoja)
8. analizirati svoje profesionalne preferencije i konkurentno se predstaviti na tržištu rada


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje
2. Izbor karijere i profesionalno savjetovanje tko, kome, kako?
3. Odrednice izbora zanimanja i njihove relacije
4. Poteškoće u donošenju odluka i moguće intervencije
5. Diferencijalistički pristup profesionalnom usmjeravanju
6. Web-alati za profesionalno savjetovanje
7. Razvojni pristup profesionalnom razvoju
8. Školski program profesionalnog razvoja - upoznaj sebe
9. Školski program profesionalnog razvoja - upoznaj svijet rada
10. Školski program profesionalnog razvoja - donesi odluku
11. Socijalni kontekst odabira karijere teorija ograničenja i kompromisa
12. Konstruktivistički pristup karijeri
13. Pisanje životopisa
14. Intervju za posao
15. Kolokvij


Ocjenjivanje
Ocjena se dodjeljuje na temelju aktivnog sudjelovanja na nastavi, nekoliko kratkih zadaća seminara te završnog ispita ili kolokvija.
Literatura:
  1. Brown, D. i suradnici (2002). Career Choice and Development (razne godine izdanja). San Francisco: Jossey Bass.
    Brown, S.D. & Lent, R.W. (2013). Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
    Šverko B. (2012). Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
1. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar
PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS