Povijest Palestine
Šifra: 96412
ECTS: 4.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Upoznati studente sa društvenom i političkom poviješću prostora Palestine od brončanog i željeznog doba (doba Patrijarha i Dolaska u Obećanu zemlju i uspostave Izraela) do osnivanja suvremene države Izrael i suvremenih sukoba te aktualne situacije na spomenutom prostoru.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 2

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija studenti će moći definirati povijesne procese svojstvene pojedinim povijesnim razdobljima; opisati povijesne procese; objasniti uzročno posljedične veze između povijesnih događaja i povijesnih procesa; raspraviti o kontekstu povijesnih događaja; usporediti povijesne procese u različitim razdobljima; interpretirati pojedine povijesne izvore; prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.

Ishodi učenja
1. navesti najvažnije događaje vezane uz povijest prostora Palestine,
2. opisati povijesne izvore staroga vijeka,
3. opisati kontekst vezan uz raznovrsne teme palestinske povijesti,
4. opisati uzročno-posljedične veze pojedinih tema povijesti palestinskog područja,
5. imenovati najvažnije ličnosti koje su obilježile povijest palestinskog prostora.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje
2. Doba patrijarha
3. Vladavina Salomona; Asirsko osvajanje; Babilonski napadi;
4. Kirov ukaz 538., Nehemija; židovska dijaspora
5. Helenizam, Makabejski ustanak, Hašmonejska dinastija
6. Herod Veliki-graditelj
7. Židovski ustanak 66-73.; Hadrijan i Aelia Capitolina
8. Helenino hodočašće 326., Bizantsko doba-procvat kršćanstva;
9. Arapski pohodi u 7. st.; Znanstveni doprinos Abasida; Sukobi Fatimida i Seldžuka;
10. Križari; 9.6.1099 Jeruzalem pod opsadom, Balduin i Saladin;
11. Mamelučko doba;
12. 1516. Turci sandžuci; 1755. Ahmed paša Džezar; Faisalova ideja velike Sirije;
13. 1896. Cionistički kongres u Baselu; 1901. Židovska nacionalna zaklada; 1917 Balfourova deklaracija;
14. Rat za nezavisnost 1948-49; Šestodnevni rat; Yom kipurski rat
15. Libanonski sukobi od 1978-2006; Rat na području Gaze 2008-2009; Prva i druga Intifada; Pillar of Defense operacija;


Ocjenjivanje
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavog semestra. Nastavu je obavezno pohađati. Ocjenjivanje će se vršiti kontinuirano, na temelju aktivnosti u nastavi i razumijevanja problematike i seminara.
Literatura:
  1. JOSIP FLAVIJE: Židovski rat i Židovske starine
    IBN KHALDOUN (1978) The Muqaddimah. An Introduction to History, Routledge and Kegan Paul, London.
  2. Vezana uz izradu seminara, određuje se naknadno u dogovoru sa studentima.
1. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS