Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. psych. Lea Andreis e-mail  
doc. dr. sc. Lovorka Brajković 245-7620 7620 e-mail  
mag. educ. psych. Iva Černja Rajter 245-7655 7655 e-mail  
doc. dr. sc. Sanja Darmopil 245-7619 7619 e-mail  
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin 245 7611 7611 e-mail  
doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić 245-7619 7619 e-mail  
dr. sc. Ivana Hanzec Marković 245-7656 7656 e-mail  
mag. psych. Jelena Jureta e-mail  
mag. psych. Dunja Jurić Vukelić 245-7620 7620 e-mail  
mag. psych. Vanja Kopilaš e-mail  
doc. dr. sc. Jelena Maričić e-mail  
mag. psych. Ana Petak 245-7620 7620 e-mail 206
pred. Lucijan Šupljika Gabelica e-mail  
mag. psych. Marija Tičić e-mail  
doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac e-mail  
doc. dr. sc. Dario Vučenović e-mail  
doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec 245 7661 7661 e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Toni Babarović e-mail  
doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac e-mail  
prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec e-mail  
doc. dr. sc. Petrana Brečić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić e-mail  
prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander e-mail  
prof. dr. sc. Josip Burušić e-mail  
doc. dr. sc. Nadica Buzina e-mail  
dr. sc. Natalija Ćurković e-mail  
doc. dr. sc. Eva Anđela Delale 245-7615 7615 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Adinda Dulčić 099 4629 777 e-mail  
prof. dr. sc. Renata Franc e-mail  
doc. dr. sc. Renata Glavak Tkalić e-mail  
doc. dr. sc. Asmir Gračanin e-mail  
prof. dr. sc. Dalibor Karlović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Križo Katinić e-mail  
pred. mr. sc. Zoran Komar e-mail  
doc. dr. sc. Igor Marinić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić e-mail  
doc. dr. sc. Ana Matošić e-mail  
pred. dr. sc. Igor Mikloušić e-mail  
prof. dr. sc. Goran Milas e-mail  
prof. dr. sc. Boris Mlačić e-mail  
prof. dr. sc. Lana Mužinić e-mail  
doc. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza e-mail  
prof. dr. sc. Zdravko Petanjek e-mail  
doc. dr. sc. Milan Radoš e-mail  
doc. dr. sc. Miroslav Rajter e-mail  
doc. dr. sc. Ines Sučić e-mail  
doc. dr. sc. Ana Sušac e-mail  
izv. prof. dr. sc. Iva Šverko e-mail  
izv. prof. dr. sc. Zoran Tadić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ante Tvrdeić e-mail  
pred. dr. sc. Anđelko Vidović e-mail  
doc. dr. sc. Domagoj Vidović e-mail  
pred. dr. sc. Mirta Zelenika Zeba e-mail  
dr. sc. Danijela Žakić-Milas e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Deskriptivna statistika
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Developmental neurobiology
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Diferencijalna psihologija
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Društveni menadžment
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Eksperimentalne metode
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Emocije
1,1,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Faktorska analiza
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Forenzička psihijatrija
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Forenzička psihologija
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Grupni procesi i utjecaji
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Inferencijalna statistika
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Izrada diplomskoga rada
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Izrada diplomskoga rada
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Izrada psihologijskoga istraživanja
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Klinička psihodijagnostika
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Kognitivna psihologija
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kvalitativne metode
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Menadžment ljudskih potencijala
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave psihologije
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Mjerenje u psihologiji
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Motivacija
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Multivarijantno razlikovanje grupa
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Neeksperimentalne metode
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Neurobiologija normalnog ponašanja
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Neurofarmakologija
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Opća psihopatologija
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove biološke psihologije
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove socijalnoga ponašanja
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove stanične biologije i genetike
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Percepcija
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Pisanje nalaza u kliničkoj praksi
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Praktikum biološke psihologije
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum iz eksperimentalne biološke psihologije
1,1,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Praktikum iz istraživačkih metoda
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Procjena i mjerenje ličnosti
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Psihijatrija i društvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihofizika i biofizika
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija djetinjstva i adolescencije
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija ličnosti
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija medija i masovne komunikacije
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija obrazovanja
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija odrasle dobi i starenja
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija oglašavanja
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija pamćenja
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija ponašanja u organizaciji
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija rada
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija spolnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija sporta i vježbanja
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija učenja
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Psihologijska etika
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Psihološko savjetovanje
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Psihoneuroimunologija
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Psihoterapijski pravci
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Rad s grupama
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Razvoj u društvenom kontekstu
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Regresijska analiza
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Socijalna spoznaja i percepcija
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Specifična psihopatologija
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Stres i psihotrauma
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Studentska praksa
0,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Teorija psihologijskih testova
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 1
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 2
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 3
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Tjelesna kultura i šport 4
0,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u kliničku psihologiju
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u razvojnu psihologiju
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u socijalnu psihologiju
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u znanstvenoistraživački rad
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Vještine u pružanju psihološke pomoći
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Zdravstvena psihologija
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Zoo-psihologija
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS