Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. soc et mag. educ. soc. Erik Brezovec e-mail 018
mag. soc. Ivan Perkov e-mail  
redoviti profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Renato Matić 245-7618 7618 e-mail  
prof. dr. sc. Stipan Tadić e-mail  
izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović 245-7618 7618 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mladen Puškarić 245-7641 7641 e-mail  
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Ivan Balabanić e-mail  
doc. dr. sc. Dario Pavić 245-7652 7652 e-mail  
doc. dr. sc. Andreja Sršen 245-7652 7652 e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. Goran Batina e-mail  
mag. relig. Petar Bilobrk e-mail  
dr. sc. Albert Bing e-mail  
dipl.pol. Ivan Bota e-mail  
dipl. oec. Jelena Hadžić e-mail  
mag. phil. Luka Janeš e-mail  
dr. sc. Boris Kozjak e-mail  
dr. sc. Marica Marinović Golubić e-mail  
mr. sc. Gabrijela Sabol e-mail  
dr. sc. Luka Šikić e-mail  
mag. soc. Tihana Štojs Brajković e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. dr. sc. Tomislav Markić e-mail  
pred. Tuga Tarle e-mail  

naslovni izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković 01-4886 809 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Benjamin Perasović e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  

naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Markešić e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Luka Brkić e-mail  

naslovni docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj e-mail  
doc. dr. sc. Sara Ursić e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Nikša Dubreta e-mail  
izv. prof. dr. sc. Vanja-Ivan Savić e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Mladen Nakić e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Analiza društvenog učinka
0,0,0
3
INFO
Civilizacija nasilja
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Criminology of Bullying
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Demografija
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Demografski razvoj Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Diplomski rad
1,0,0
4
INFO
Društveni menadžment
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Društveno odgovorno djelovanje
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Društvo i maloljetnička delikvencija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Društvo i održivost
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Ekonomska sociologija
0,0,0
1, 2, 3
INFO
European Union and Croatia
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Europska integracija
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Fenomenologijska sociologija
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Geopolitika i globalna sigurnost
0,0,0
4
INFO
Hrvatski identitet u europskom kontekstu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko društvo i vjerske slobode
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Ideja Europe
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Izbori i društvene zakonitosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kulturalni aspekti rada
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kulturna antropologija
1,0,0
5, 6
INFO
Kvalitativne metode u sociologiji
1,1,0
1, 2, 3
INFO
Ljudska prava
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Međunarodni odnosi
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Migracije i sigurnost
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Multivarijatne statističke metode
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Nasilje djece i maloljetnika
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Nasilje u obitelji
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Osnove istraživanja tržišta
1,0,0
5, 6
INFO
Politička ekonomija
1,0,0
1, 2
INFO
Politička geografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Politički sustav EU
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Postindustrijsko društvo
0,0,0
6
INFO
Povijest hrvatske sociologije
1,1,1
1, 2, 3
INFO
Povijest socijalnih teorija
1,0,0
1, 2
INFO
Predrasude i prevencija diskriminacije
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Primjena statističkih programa
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Primjene statistike u društvenim istraživanjima
1,0,0
5, 6
INFO
Psihijatrija i društvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Religije svijeta
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta
0,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Socijalna ekologija
1,0,0
1, 2
INFO
Socijalna patologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Socijalna psihologija
1,0,0
3, 4
INFO
Sociologija devijantnosti
0,0,0
3, 4
INFO
Sociologija društvenih promjena
0,0,0
1
INFO
Sociologija hrvatske dijaspore
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 1
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 2
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 3
0,0,0
1, 2, 5
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 4
0,0,0
6
INFO
Sociologija hrvatskoga društva 5
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Sociologija identiteta
1,0,0
3, 4
INFO
Sociologija igara na sreću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija interneta
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija kulture i umjetnosti
1,0,0
5, 6
INFO
Sociologija lokalnih zajednica
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Sociologija migracija i etničnosti
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Sociologija morala
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sociologija politike
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija prehrane
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija prostora
0,0,0
1, 2
INFO
Sociologija razvoja
1,0,0
1, 2, 3
INFO
Sociologija religije
1,0,0
1, 2, 5, 6
INFO
Sociologija sigurnosti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Sociologija umiranja i smrti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociologija zdravlja i bolesti
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Sociology of Domestic Violence
1,1,1
1, 2, 3
INFO
Sociološke teorije 1
1,0,0
4
INFO
Sociološke teorije 2
1,0,0
5
INFO
Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Stanovništvo svijeta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
1,0,0
4
INFO
Statistika u društvenim istraživanjima
0,0,0
4
INFO
Statistika za komunikacijske znanosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Subkulture mladih
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu
1,0,0
1, 2, 3, 4
INFO
Sustavna sociologija 1
0,0,0
2
INFO
Sustavna sociologija 2
0,0,0
3
INFO
Suvremene sociološke teorije
0,0,0
1
INFO
Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Suvremeni duhovni izazovi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Suvremeni izazovi društvene obnove
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Teorije europske integracije
0,0,0
1, 2, 3
INFO
Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u javne politike
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 1
1,1,0
3
INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja 2
1,0,0
3, 4
INFO
Uvod u sociologiju
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva
1,0,0
3, 4
INFO
Uvod u znanstveni rad
1,0,0
1, 2
INFO
Završni rad
0,0,0
6
INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS