Objavljeno: 6. 4. 2018. u 14:12
Uređeno: 10. 4. 2018. u 09:39
Sara Paraga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2018. godini.    

 Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu nakladnicima znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti.

Časopisom se, u smislu prvoga stavka, smatra serijska publikacija koja se objavljuje barem jedanput godišnje u tiskanome i/ili elektroničkome obliku.

Časopisi su svrstani u sljedeće dvije kategorije:

 •  znanstveni časopis,

 •  časopis za popularizaciju znanosti.

Korisnici financijske potpore mogu biti znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske. U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 • tisak,

 • obrada (prijelom),

 • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),

 • poštarina,

 • uredski pribor i oprema,

 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,

 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkoga sustava za uređivanje časopisa,

 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,

 • sustavi za otkrivanje plagijata,

 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,

 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

Visinu financijske potpore časopisu utvrđuje Povjerenstvo sukladno Kriterijima, a visina financijske potpore ne može biti veća od traženog iznosa.

Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi https://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

Više detalja o pozivu i načinu prijave pogledajte na poveznici.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS