Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće čine predstavnici odsjeka i zavoda koji su izabrani u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna ili suradnička zvanja; predstavnici studenata i jedan predstavnik zaposlenika iz reda administrativnoga osoblja.
Sastav kao i način izbora članova Fakultetskoga vijeća utvrđuje se Statutom Fakulteta.

Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću čine najmanje 15 % ukupnoga broja članova fakultetskoga vijeća.

Dekan i prodekani članovi su Fakultetskoga vijeća po položaju.

Fakultetsko vijeće sukladno Statutu Sveučilišta: donosi odluke o akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima, bira i razrješuje dekana i prodekane, donosi statut i druge opće akte, obavlja druge poslove utvrđene Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta ili drugim općim aktom.

Trideset i četiri člana prvoga saziva Fakultetskoga vijeća imenovao je rektor Sveučilišta u Zagrebu uz suglasnost Senata 10. prosinca 2019.

Šest članova prvoga saziva Fakultetskoga vijeća iz reda studenata, od čega četiri iz reda studenata preddiplomskih i diplomskih studija, a dva iz reda studenata poslijediplomskih studija izabrao je Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija 11. prosinca 2019.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS