Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Demografija i hrvatsko iseljeništvo

Dana 27. kolovoza 2019. u Upisniku studijskih programa postali su dostupni podatci o upisu integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga dvopredmetnoga studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva pod šifrom 2536. Time je provedena Potvrda od 22. kolovoza 2019. koju je izdala državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak. Izdavanjem Potvrde stekli su se uvjeti za početak izvođenja studijskoga programa.

Studijski program demografije i hrvatskoga iseljeništva počet će se izvoditi 30. rujna ove godine, kada počinje nova nastavna godina na Hrvatskim studijima. Uvjeti upisa u prvu godinu određeni su u listopadu 2018., a upisne kvote u veljači 2019.

Mjesta još ima i zainteresirani se mogu prijaviti ovdje.

Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je 9. srpnja 2019. Odluku o ustroju i izvedbi sveučilišnoga integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Demografija i hrvatsko iseljeništvo (dvopredmetni) Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Predloženi studijski program izvodi se na Hrvatskim studijima (Sveučilišni kampus Borongaj), traje pet godina, njime se stječe 150 bodova po ECTS-u. Studij se odvija u području društvenih znanosti, znanstvenom polju demografije. Studira se u kombinaciji s drugim dvopredmetnim studijskim programom, pri čemu je za završetak diplomskoga sveučilišnoga studija potrebno skupiti najmanje 300 bodova po ECTS-u. Završetkom studijskoga programa stječe se akademski naziv magistar/magistra demografije i hrvatskoga iseljeništva.

Senat je akreditirao studijski program na temelju Elaborata, opisa 69 predmeta, Odluke Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija, druge dokumentacije Hrvatskih studija, triju međunarodnih recenzija, pozitivnoga Mišljenja Odbora za proračun, pozitivnoga Mišljenja Vijeća društvo-humanističkoga područja o potrebi i svrhovitosti studijskoga programa i Prijedloga Odbora za upravljanje kvalitetom.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 24. srpnja 2019. odobrilo je da se studijski program demografije i hrvatskoga iseljeništva izvodi integrirano.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje prihvatila je Studiju o opravdanosti izvođenja studijskoga programa demografije i hrvatskoga iseljeništva te je 6. kolovoza 2019. dala pozitivno Mišljenje o opravdanosti izvođenja predloženoga studijskoga programa sredstvima državnoga proračuna.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražilo je 31. srpnja 2019. od Sveučilišta u Zagrebu dopunu zahtjeva, a Sveučilište u Zagrebu poslalo je 9. kolovoza 2019. Ministarstvu odgovor.

Studijski program obuhvaća ukupno 69 kolegija, 50 obvezatnih i 19 izbornih (od kojih se mora izabrati 7) i diplomski rad.

Iz skupine demografskih predmeta studenti će slušati predmete (26): Demografija 1 i 2, Osnove matematike u demografiji, Osnove statistike u demografiji, Demografske mjere i modeli, Javni sustavi i stanovništvo, Povijesna demografija, GIS-analiza stanovništva, Filozofsko-teološki pristup stanovništvu, Računalni programi u demografiji, Demografske baze podataka, Integrativna bioetika, Novi koncept države, Globalna strategija, Populacijska politika, Stanovništvo Hrvatske, Demografski teorijsko-metodološki koncept, Korporativna demografija, Izborni sustavi, Regionalna ekonomika, Stanovništvo svijeta, Regionalna demografija, Stanovništvo i financijski sustav, Stanovništvo, migracije i nacionalna sigurnost, Demografski revitalizacijski obrasci i Terenska nastava iz demografije. Izborni su kolegiji iz demografskoga dijela studija (10): Demografska studija, Demografske projekcije i simulacije, Demografski aspekti agresije na Hrvatsku 1990.-1998., Diplomski seminar, Ekonomika rada, Geopolitika i geostrategija, Migracije mladih visokoobrazovanih, Prostor i stanovništvo, Stanovništvo Europe i Tranzicija, država, dijaspora.

Iz skupine iseljeničkih predmeta studenti će slušati (24): Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva, Povijest hrvatskoga iseljeništva, Teorija migracija, Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice, Tipologija iseljavanja, Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura, Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj, Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva, Pravni aspekti iseljeništva i povratništva, Hrvati u Bosni i Hercegovini, Integracija Hrvatske i iseljeništva, Hrvatsko političko iseljeništvo, Iseljeničko-povratničke organizacije, Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu, Hrvati u Njemačkoj, Gospodarski potencijali iseljeništva, Hrvatska žena u iseljeništvu, Hrvatske katoličke misije, Hrvatsko iseljeništvo i Domovinski rat, Integracijski pristup, Diplomatski i konzularni poslovi, Useljenički modeli i Terenska nastava u iseljeništvu. Izborni su kolegiji iz iseljeničkoga dijela studija (9): Hrvati u Australiji i Novom Zelandu, Hrvati u Južnoj Americi, Hrvati u Sjevernoj Americi, Hrvatski iseljenički mediji, Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje, Identitet moliških Hrvata, Integracija hrvatskih useljenika, Knjižno nasljeđe zapadnougarskih Hrvata i Znameniti Hrvati u svijetu.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 1 (194388)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji (194390)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji (194391)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 2 (194395)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli (194397)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.; Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesna demografija (194400)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva (214007)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji (214012)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografske baze podataka (214013)
Šterc, S.
0,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
Rupčić, D.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
4.0 Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Populacijska politika (226640)
Strmota, M.
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
4.0 Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept (226642)
Šterc, S.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu (226645)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Terenska nastava 1 (226646)
Komušanac, M.
- 30
(30T)
6 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
4.0 Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 1 (194388)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji (194390)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji (194391)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 2 (194395)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli (194397)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.; Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesna demografija (194400)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva (214007)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji (214012)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografske baze podataka (214013)
Šterc, S.
0,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
Rupčić, D.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
4.0 Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Populacijska politika (226640)
Strmota, M.
- 30
(30P)
5 INFO
2.0 Stanovništvo Hrvatske (226641)
Komušanac, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
4.0 Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept (226642)
Šterc, S.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu (226645)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
2.0 Terenska nastava 1 (226646)
Komušanac, M.
- 30
(30T)
6 INFO
ECTS DEM (17929) - Izborni predmeti
=> DEM (17929)-Izborni predmeti na studiju demografije i hrvatskoga iseljeništva
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Croatian Cultural Tourism (213952)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
4.0 Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
- 30
(30P)
4, 5, 6 INFO
2.0 Ekonomika rada (226935)
Strmota, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje (226937)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO
2.0 Tranzicija, država, dijaspora (226934)
Polović, J.
- 30
(15P+15S)
4, 5, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS