Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
O vanjskom suradniku
Ivan Markešić, prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju
Funkcija:Vanjski suradnik
Lokacija: --
Konzultacije:

 

Uvijek putem e-mail-adrese: imarkesic@hrstud.hr

Telefon:--
Telefon kućni:--
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: --
URL službenih stranica na Webu: --
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina diplomiranja:1978.
Godina magistriranja:1989.
Godina doktoriranja:1997.
Na odjelu od:1998.

Nastava

diplomski

Rezultati studentske ankete

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2019/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2018/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2018/S/1

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2017/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2017/S/1

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2015/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2015/S/1

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2014/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2014/S/1

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2012/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2012/S/1

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2011/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/307/2011/S/1

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/2/2010/S/2

https://www.isvu.hr/nastavnici/izvjestaj/rezultatianketa/pdfizvjestaj/2/2010/S/1

 

Životopis

MARKEŠIĆ, Ivan (Proslap kraj Prozora, 22. veljače 1954), dr. znanosti, znanstveni savjetnik, red. sveuč. prof., sociolog religije, leksikograf, prevoditelj). Osnovnu školu završio je u Orašcu (od 1. do 4.) i u Šćitu (od 5. do 8. razreda), srednju školu – Franjevačku klasičnu gimnaziju –u Visokome (1972), studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (1978) te studij njemačkoga jezika na Filozofskome fakultetu u Sarajevu (1984). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završio je poslijediplomski studij iz područja sociologije religije i magistrirao temom »Politička teologija Dorothee Soelle – sociološke pretpostavke i sociološke implikacije« (1988) te na istome fakultetu doktorirao temom »Religija u teoriji sustava Niklasa Luhmanna« (1997).

Nakon završenoga studija (1978) radio kao prevoditelj za njemački jezik u UNIS-ovoj Tvornici pogonsko-kočnih dijelova u Prozoru (1978-1987), potom je bio znanstv. novak u Institutu za društvena istraživanja u Sarajevu (1987-1991), zatim glavni tajnik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZBiH) (1991-1992). Krajem 1992. prelazi u Zagreb gdje radi u Hrvatskom informacijskom centru (HIC) (1992-1993), potom u Leksikografskome zavodu Miroslav Krleža (1993-2005), a od 16. svibnja 2005. do 31.12.2019. u Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Od 1. siječnja 2020. u mirovini.

U znanstveno zvanje znanstv. suradnika za područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija (posebne sociologije: sociologija religije) biran je u Leksikografskome zavodu «Miroslav Krleža», Zagreb (24. 03.2000), dok je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb biran u zvanje višega znanstv. suradnika (15.12.2005), znanstv. savjetnika (25.10.2010) te znanstv. savjetnika u trajnome zvanju (15. 02. 2018).

U znanstveno-nastavno zvanje docenta biran je na Fakultetu političkih znanosti Zagreb (03.07.2000) i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (02.07.2001), da bi potom na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu u Zagrebu bio biran u naslovna zvanja izvanrednoga (13.04.2006), potom redovitog (12.04.2011) te redovitog profesora u trajnome zvanju (13.12.2016).

U Leksikografskome zavodu «M. Krleža» u Zagrebu biran je u društvenome polju leksikografskoga rada u zvanje višega leksikografa (ožujak 2005) te u naslovno zvanje leksikografskoga savjetnika (26.02.2010).

Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predavao je kolegije: Sociološke teorije (klasične i suvremene), Sociologiju religije. Trenutno je nositelj kolegija Religije svijeta i Sociologiju umiranja i smrti; na Edukacijsko-rehabilitacijskome fakultetu u Zagrebu predaje kolegij Osnove sociologije a na Zdravstvenome veleučilištu u Zagrebu Sociologiju zdravlja. Bio je gost predavač na više fakulteta u RH i BiH.

Na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta 'Hercegovina' u Bijakovićima kraj Međugorja, na kojem je sudjelovao u organizaciji Studija sociologije, voditelj je Doktorskoga studija Sociologije religije. Predaje više sociologijskih kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju

Znanstveni interesi: religija u suvremenim globalizacijskim i postmodernim procesima; religija kao čimbenik društvenih promjena, dijaloga, tolerancije, ali i nasilja i terorizma; socioreligijska situacija u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini; društveno značenje smrti; pogrebi, groblja, nadgrobni spomenici te identitet Hrvata u BiH.

Sudjelovao je s vlastitim izlaganjima na 26 međunarodnih i 20 domaćih znanstvenih skupova kao i u organizaciji šest znanstvenih skupova. Bio je mentor u preko 60 diplomskih radova, zatim u dva magistarska, jednome doktorskom radu. Recenzirao je 17 znanstvenih knjiga, više od 20 radova za časopise: Društvena istraživanja, Socijalna ekologija, Filozofska istraživanja, Bogoslovska smotra, Obnovljeni život, Nova prisutnost, Vrhbosnensia (Sarajevo), Dijalog (Sarajevo), Suvremene teme/Contemporary Issues te jedan studijski program: Sveučilišni preddiplomski i diplomski studijski program: Studij protestantske teologije na Teološkome fakultetu Matija Vlačić Ilirik (s pravom javnosti).

Objavljivao je kako u hrvatskim (Društvena istraživanja, Socijalna ekologija, Filozofska istraživanja, Politička misao, Periodicum biologorum, Nova prisutnost, Obnovljeni život) tako i u bosanskohercegovačkim časopisima (Bosna franciscana, Vrhbosnensia, Hrvatska misao, Jukić) te u zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.

Bio je član uredništva časopisa Društvena istraživanja (1996-2000), član redakcije (urednik za BiH) Hrvatskoga leksikona (I/II 1997), urednik i suradnik Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika (OER) Leksikografskoga zavoda «M. Krleža» (1993-2005), zatim zamjenik gl. urednika i izvršni urednik prvoga sveska (A-Đ) Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine (Mostar : Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine, 2009). Uredio je i tri zbornika sa znanstvenih skupova.

Bio je voditelj dva znanstvena projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja RH: Znanstveno nazivlje teologije, sociologije religije i filozofije religije (2002-2006) i Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (2008-2014) te suradnik na tri znanstevna projekta: Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (1996-2002); Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj  (2002-2005); Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija (2007-2011)

Član je Međunarodne udruge sociologa religije srednje i istočne Europe (ISORECEA), Hrvatskoga sociološkog društva, Hrvatskoga društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja u Zagrebu, Matice hrvatske, Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko-Zagreb, Hrvatskoga kulturnog društva „Napredak“, a bio je i stručni konzultant u redakciji Religijske kulture Hrvatske radio-televizije u Zagrebu. Od 1993. sudski je tumač za njemački jezik pri Županijskome sudu u Zagrebu.

Na izbornoj Skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 20. prosinca 2018. izabran je za domaćega člana ANUBiH.

Svojim prilozima, komentarima i intervjuima u dnevnome tisku, na radiju, televiziji i internetskim portalima aktivno sudjeluje u analizi suvremenoga hrvatskog i bosanskohercegovačkog društva.

Objavio šest knjiga, od toga jednu u koautorstvu, zatim preko 40 znanstvenih, više desetaka preglednih i stručnih radova te prikaza knjiga. S njemačkoga na hrvatski jezik preveo je  šest knjiga te više članaka kao i jednu knjigu s hrvatskoga na njemački jezik.

Širi popis objavljenih radova vidjeti na: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=198965    

KNJIGE: Hrvatska i Bosna i Hercegovina na Križu života. Synopsis : Zagreb-Sarajevo, 2012; Religija i političke stranke – na primjeru Bosne i Hercegovine. Synopsis : Zagreb-Sarajevo, 2009; Leksikon članova Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko. Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko-Zagreb, 2008; Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovine. U povodu desete obljetnice Hrvatskoga narodnog vijeća BiH. Synopsis : Zagreb-Sarajevo, 2004; Luhmann o religiji. Filozofska istraživanja : Zagreb, 2001; Njemačko-hrvatski/hrvatsko-njemački rječnik. ABC Naklada : Zagreb 1998. (suautor).

KNJIGE (prijevod s njemačkoga na hrvatski jezik): Knoblauch, Hubert (2004) Sociologija religije. Zagreb : Demetra; Nautički vodič Jadrana. Hrvatska obala. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000; Besson, Waldemar / Jasper, Gotthard (1998) Temeljni pojmovi moderne demokracije. Zagreb : Pan liber; Dohmen, Christoph (1998) Božić i  Stari  zavjet. Zagreb : Kršćanska sadašnjost; Benz, Ernst (1992) Duh i život Istočne crkve. Sarajevo : Svjetlost, te drugo izdanje (2003) Zagreb : Kršćanska sadašnjost.

KNJIGA (prijevod s hrvatskoga na njemački jezik): Babić, Marko (1996) Memorandum für politische und territoriale Integrität der Bosnischen Posavina. Vidovice : Župni ured Vidovice / Zagreb : Croatan.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

ZNANSTVENI RADOVI

Monografije:

 1. Markešić, I. (2012) Hrvatska i Bosna i Hercegovina na 'Križu života'. Sarajevo – Zagreb : Synopsis
 2. Markešić, I. (2010) Religija u političkim strankama – na primjeru Bosne i Hercegovine. Sarajevo – Zagreb : Synopsis.
 3. Markešić, I. (2004) Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu. U povodu desete obljetnice Hrvatskoga narodnog vijeća BiH (1994-2004), Sarajevo/Zagreb : Synopsis.
 4. Markešić, I. (2001) Luhmann o religiji. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo.

Poglavlja u monografijama:

 1. Markešić, Ivan Religijska slika Republike Hrvatske // Hrvatska na drugi pogled: udžbenik hrvatske kulture i društva / Udier, Sandra Lucija (ur.). Zagreb: Srednja Europa FF Press, 2019. str. 10-49
 2. Markešić, Ivan Novije migracije - sociološko-društvenopolitički kontekst // Hrvatska katolička misija Hamburg 1969. – 2019. / Prcela, Frano (ur.). Hamburg: Hrvatska katolička misija Hamburg, 2019. str. 34-43
 3. Markešić, Ivan Krleža o protestantskoj reformaciji // 500 godina protestantizma: baština i otisci u hrvatskom društvu / Marinović, Ankica ; Markešić, Ivan (ur.).
  Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, 2018. str. 373-386
 4. Markešić, Ivan Doprinos protestantskih vjerskih zajednica obrazovnom sustavu Republike Hrvatske // 500 godina protestantizma: baština i otisci u hrvatskom društvu / Marinović, Ankica ; Markešić, Ivan (ur.). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, 2018. str. 295-318
 5. Marinović, Ankica; Markešić, Ivan 500 godina poslije: kako se reformacija udomila u hrvatskom društvu // 500 godina protestantizma: baština i otisci u hrvatskom društvu / Marinović, Ankica ; Markešić, Ivan (ur.).
  Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, 2018. str. 1-26
 6. Markešić, Ivan Vjerske zajednice o migracijama i migrantima // Vukovar ‘91. — Javni diskursi i pozicije moći. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Vukovar ‘91. — Javni diskursi i pozicije moći, održanog u Vukovaru 13. i 14. studenoga 2017 / Živić, D.ražen ; Cvikić, Sandra ; Bendra, Ivana (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb, 2018. str. 115-126
 7. Markešić, Ivan Nadbiskup Stadler i političko katoličanstvo u Bosni i Hercegovini // Studijski dan Crkva u Hrvatskoj kakvu je zagovarao Željko Mardešić, zbornik radova sa Studijskoga dana Crkva u Hrvatskoj kakvu je zagovarao Željko Mardešić u organizaciji Franjevačkog instituta za kulturu mira u Splitu, Filozofskog i Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Zaklade Konrad Adenauer Stiftung sa sjedištem u Zagrebu održan 28. i 29. rujna 2018 u Splitu / Šarčević, Ivan (ur.). Split: Crkva u svijetu : Franjevački institut za kulturu mira, 2018. str. 183-202
 8. Markešić, Ivan Identitet(i) suvišnih ljudi – Kako ih sačuvati? // Sudbina otvorenih granica: zbornik radova sa znanstvenog skupa Globalizacija i regionalni identitet 2018 / Šundalić, Antun ; Zmaić, Krunoslav ; Sudarić, Tihana ; Pavić, Željko ; Janković, Dejan ; Dremel, Anita ; Krivokapić, Nataša (ur.). Osijek: Filozofski fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore, 2018. str. 82-93
 9. Markešić, Ivan U povodu 50.-te obljetnice potapanja Ramske doline // Rama 1968.- od iseljavanja do integracije, zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa Rama 1968.- od iseljavanja do integracije u organizaciji Općine Prozor-Rama, održanog u Prozoru 7. 12. 2018. / Brković, Tomislav ; Markešić, Ivan (ur.). Prozor, BiH: Skupština općine Prozor-Rama,, 2018. str. 875-883
 10. Markešić, Ivan Doprinos protestantskih vjerskih zajednica obrazovnom sustavu Republike Hrvatske // Petsto godina protestantske reformacije / Đorđević, Dragoljub ; Todorović, Dragan (ur.). Niš: JUNIR i Mašinski fakultet Sveučilišta u Nišu (Srbija), 2017. str. 83-100
 11. Markešić, Ivan Jesmo li (bili) sekularni? Uz Habermasovo i Casanovino razumijevanje sekularizacije“ // Dvadeset pet godina hrvatske neovisnosti – kako dalje?. / Jakovina, Tvrtko (ur.). Zagreb: Centar za dmeokraciju i pravo Miko Tripalo, 2017. str. 415-436
 12. Markešić, Ivan Društveno značenje smrti. Socijalna smrt za života i socijalni život nakon smrti // Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup. Zbornik radova sa Znanstveno-stručnog skupa »Čovjek i smrt održanog od 14. do 16. rujna 2016. godine u Zagrebu, Klovićevi dvori. Zagreb, 2017 / Markešić, Ivan ; Marinić, Marko ; Kozjak, Boris, Črpić, Gordan (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb i Posmrtna pripomoć Zagreb, 2017. str. 573-591
 13. Markešić, Ivan Promjene religijskoga zemljovida prozorsko-ramske općine tijekom povijesti // Bosanski ban Tvrtko – Pod Prozorom u Rami / Brković, Tomislav (ur.). Prozor-Sarajevo-Zagreb: Synopsis, 2016. str. 683-773
 14. Markešić, Ivan; Rihtar, Stanko Nakon 100 godina (1916. - 2016.). Islam i muslimani u RH: prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili sastavni dio kulturnog i nacionalnog identiteta // Vrijednosti u hrvatskom društvu / Sekulić, Duško (ur.). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2016. str. 269-295
 15. Markešić, Ivan Religijski identitet kao podloga za političko djelovanje parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji // Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda / Jogunčić, Dževad (ur.). Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica Zagreb, 2015. str. 61-84
 16. Markešić, Ivan Silovanje žena kao dio strategije u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku // DOMOVINSKI RAT I NJEGOVI DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODRAZI NA RAZVOJ HRVATSKOGA ISTOKA / Brekalo, MIljenko (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. str. 243-264
 17. Markešić, Ivan Kako utvrditi postojanje nadnaravnog? Jesu li tzv. “međugorska ukazanja” kazivanja (u)temeljena na istini ili su “društveno konstruirana”? // ZNANOST-DUHOVNOST-ODGOVORNOST Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa održanoga 27. rujna 2014. u Bijakovićima kraj Međugorja, BiH / Martinović, Drago ; Brkić, Marko-Antonio ; Lasić, Katarina (ur.). Bijakovići-Međugorje: SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića - Bijakovići - Međugorje, 2015. str. 291-312
 18. Markešić, Ivan Rideo, ergo sum. Smijem se, dakle postojim // Fratri bosanski u stripu. Na svoj račun – na svoj način / Brković, Tomislav (ur.). Šćit: Franjevački samostan Rama-Šćit, 2015. str. 8-13
 19. Markešić, Ivan Cemeteries of Gospić (The Mirrors of Denominational, Political and Ideological Convictions of Deaths // Cemeteries and Burial Customs on the Bord / Đorđević, B. Dragoljub ; Todorović, Dragan ; Gavrilović, Danijela (ur.). Niš: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion - Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš, 2015. str. 33-40
 20. Markešić, Ivan Kočničari pomirenja u Bosni i Hercegovini: obični građani vjernici ili predstavnici njihovih vjerskih zajednica // Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja / Kuburić, Zorica i Brkić, Marko-Antonio (ur.). Sarajevo – Mostar: Centar za empirijska istraživanja religije u BiH, Sarajevo - Sveučilište Hercegovina, Mostar, 2015. str. 99-114
 21. Markešić, Ivan Sekularna država i kršćanstvo. Mogu li u budućnosti jedno bez drugoga? // Hrišćanstvo u 21. veku / Đorđević, B. Dragoljub ; Stajić, Predrag ; Todorović, Dragan (ur.). Beograd - Leskovac - Niš: Prometej - Leskovački kulturni centar - JUNIR, 2014. str. 297-311
 22. Markešić, Ivan Our Lady of Mercy : A unique cult in two places, two countries, on two dates // Cult places on the border / Đorđević, B. Dragoljub ; Todorović, Dragan ; Krstić, Dejan (ur.). Niš, Srbija: Yugoslav Society for the scientific Study od Religion. Fakulty of mechanical Engineering at the University of Niš, 2014. str. 15-28
 23. Markešić, Ivan Imati sreću umrijeti kod kuće. Doprinos sociologiji umiranja i smrti // Religije i sreća. Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 7. prosinca 2012. / Nikić, Mijo ; Lamešić, Kata (ur.). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2014. str. 243-261
 24. Markešić, Ivan Islamofobija - ideologija ili posljedica prijeteće opasnosti od islama i muslimana // Uzroci i prevencija islamofobije. Zbornik radova / Mehtić, Halil ; Pehlić, Izet (ur.). Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta ; Sarajevo : Centar za dijalog - Vesatijja, 2013. str. 57-80
 25. Markešić, Ivan Kako islamizirati muslimane. Doprinos dr. sc. Ševke ef. Omerbašića širenju istine o islamu kroz misijsko djelovanje (da'vu) Islamske zajednice u Hrvatskoj i Sloveniji // Muftija Ševko ef. Omerbašić (zbornik radova) / Aziz Hasanović (ur.). Zagreb: Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj, 2013. str. 00-00
 26. Markešić, Ivan „Ratno rješenje“ za mirno življenje // Bosna i Hercegovina - europska zemlja bez ustava. Znanstveni, etički i politički izazov. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Sarajevo, 3-4.02.2012. / Džolan, Mijo (ur.). Zagreb-Sarajevo: Synopsis, 2013. str. 272-298
 27. Markešić, Ivan Gospićka groblja // Gospić. Grad, ljudi, identitet / Holjevac, Željko (ur.).
  Zagreb-Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2013. str. 537-572
 28. Markešić, Ivan Vjerske zajednice u Hrvatskoj pred europskim izazovima // Hrvatska u EU: Kako dalje? / Puljiz, Vlado ; Ravlić, Slaven, Visković, Velimir (ur.). Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2012. str. 349-372
 29. Markešić, Ivan “Crkvena šutnja” u vrijeme Hrvatskoga proljeća? // Hrvatsko proljeće 40 godina poslije / Jakovina, Tvrtko (ur.). Zagreb: Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo : Filozofski fakultet : Fakultet političkih znanosti : Pravni fakultet, 2012. str. 245-270
 30. Markešić, Ivan FOLK BELIEFS - on the example of Lika's villages of Kompolje, Hrvatsko Polje and Srpsko Polje - // Religion, Religious and Folk Customs on the Border / Đorđević, Dragoljub ; Gavrilović, Danijela ; Todorović, Dragan (ur.). Niš, Serbia: Yugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Niš, Serbia ; Faculty of Mechanical Engineering at the University of Niš, Serbia, 2012. str. 119-128
 31. Markešić, Ivan S Ćimićem od Hercegovine preko Bosne do Hrvatske i natrag // Esadu Ćimiću u čast - Zbornik radova povodom 80 godina života / Skledar, Nikola ; Čorić, Ratko (ur.). Zadar: Sveučilište u Zadru, 2011. str. 127-139
 32. Markešić, Ivan Društveno značenje smrti kao jedne od temeljnih sastavnica čovjekova života // Bolest i zdravlje u religijama : zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija " Bolest i zdravlje u religijama" održanog u Zagrebu 1. ožujka 2010. / Nikić, Mijo (ur.). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2011. str. 79-88
 33. Markešić, Ivan Međusobno prožimanje religijskog i magijskog u djelu N. Buconjića 'Život i običaji Hrvata katoličke vjere u Bosni i Hercegovini' // Šesti Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret Nikola Buconjić - hrvatski književnik, etnograf, folklorist i historiograf : zbornik radova izlaganih dne 30. rujna do 2. listopada 2010. u Čapljini, Metkoviću, Pločama, Opuzenu i Neumu / Šešelj, Stjepan (ur.). Opuzen ; Zagreb: Hrvatska riznica umjetnina i inih vrijednosti ; Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, 2011. str. 67-87
 34. Markešić, Ivan Nadgrobni spomenici - vjerni pokazatelji hrvatskoga religijskog, nacionalnog i ideološko-političkog identiteta. // Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Palači Matice hrvatske 7. i 8. svibnja 2009. / Romana Horvat (ur.). Zagreb: Matica hrvatska, 2011. str. 233-254
 35.  Markešić, Ivan Vrcanovo viđenje socioreligijske situacije u Bosni i Hercegovini na prijelazu stoljeća // Sociologija Srđana Vrcana : između utopije i stvarnosti / Zoran Malenica, Zoran ; Lalić, Dražen ; Tomić-Koludrović, Inga (ur.).
  Split: Pravni fakultet, 2010. str. 109-121
 36. Markešić, Ivan Analiza pisanja Glasa Koncila o poljoprivredi i ruralnom razvoju u kontekstu pregovora za ulazak RH u EU // Zbornik radova sa znanstvenog skupa „Globalizacija i regionalni identitet“. / Petrač, B. / Šundalić, A. / Zmaić. K (ur.). Osijek: Ekonomski fakultet u Osijeku, 2009. str. 87-106
 37. Markešić, Ivan Vjerske i crkvene prilike u Bosni i Hercegovini nakon Prvog svjetskog rata // Fra Didak Buntić - čovjek i djelo / Tadić, Stipe ; Šakota, Marinko (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009. str. 87-115
 38. Markešić, Ivan Značenje religijsko-magijskog djelovanja u svakodnevnom životu ljudi - primjeri iz ličkih sela Kompolja i Ivčević Kose – // Identitet Like : korijeni i razvitak / Holjevac, Željko (ur.). Zagreb ; Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar, 2009. str. 229-256
 39. Markešić, Ivan Jure Kaštelan i "Zagrebačka Biblija" // Zbornik radova i pjesama : [posvećeno Juri Kaštelanu] / Matoš, Stipan ; Pandžić, Vlado i Mićanović ; Miroslav (ur.).
  Kijevo - Zagreb: Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište Invictus Zagreb, 2008. str. 75.-98.
 40. Markešić, Ivan Gotovac na bosanskohercegovačkom raskrižju // Zbornik radova i pjesama : [posvećeno Vladi Gotovcu] / Matoš, Stjepan (ur.). Kijevo: Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište “Invictus” Zagreb, 2007. str. 107-122
 41. Markešić, Ivan Zdravi ili truli plodovi: Je li Napretkov ekumenizam imao smisla u (be)smislu rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995)? // Stoljeće HKD Napredak (1902-2002) / Drmić, Ilija ; Josipović, Marko (ur.). Sarajevo - Zagreb: Hkad Napredak Sarajevo ; HKD Napredak-Zagreb, Zagreb, 2007. str. 551-566
 42. Markešić, Ivan Političke stranke i religija : hrvatski slučaj // Kriza i transformacija političkih stranaka / Milardović, Anđelko ; Lalić, Dražen ; Malenica, Zoran (ur.). Zagreb: Centar za politološka istraživanja, 2007. str. 33-51
 43. Markešić, Ivan The Catholic Church in Croatia: From Tending to Lustration to Lustration Crisis // Lustration and Consolidation of Democracy and the Rule of Law in Central and Eastern Europe / Milardović, Anđelko (ur.). Zagreb: Centar za politološka istraživanja, 2007. str. 111-126
 44. Markešić, Ivan Protestantizam. Temeljne značajke protestantizma. Stereotipi o protestantizmu i protestantima. // Crkve, vjerske zajednice, mediji i demokratija / Valić Nedeljković, Dubravka (ur.). Novi Sad: Novosadska novinarska škola, 2005. str. 97-118
 45. Markešić, Ivan Religijsko značenje tijela u djelu A. B. Šimića // Zbornik radova i pjesama / 4. kijevski književni susreti, Kijevo, kolovoz 2005. / Matoš, Stipan ; Mićanović, Miroslav ; Pandžić, Vlado (ur.) Kijevo: Općina Kijevo, 2005. str. 34-42
 46. Markešić, Ivan Kulturno značenje monoteizma. // Izazovi abrahamovskom monoteizmu : Zagreb 22.-23. travnja 2004., 02.-03. rebiuel-evvel 1425. / Hasanbegović, Zlatko (ur.). Zagreb: Medžlis Islamske zajednice Zagreb, 2005. str. 71-82
 47. Markešić, Ivan Monoteističke religije i nasilje. Kako do dijaloga? // Dijalogom do mira / Vuleta, Bože ; Vučković, Ante ; Milanović Ivan Litre (ur.). Split: Franjevački institut za kulturu mira, 2005. str. 536-555
 48. Markešić, Ivan Politika i religija: uloga religije u političkim izborima // Politika - mogući izazov : ususret izborima / Jelenić, Josip (ur.). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2003. str. 133-153
 49. Markešić, Ivan Nezaposlenost - uzroci i posljedice // Mladi u postmodernoj : kamo idu mladi naraštaji? / Jelenić, Josip (ur.). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2002. str. 99-118

 

Znanstveni članci u časopisima:

 1. Markešić, Ivan Recepcija poruka pape Franje o migrantima u crkvenoj i svjetovnoj javnosti u Republici Hrvatskoj// Bošnjačka pismohrana, 20 (2017), 44; 267-288 (recenziran, članak, znanstveni)
 2. Markešić, Ivan Kršćanske crkve na putu kršćanskoga pomirenja? (na primjeru odnosa Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve prema 'tekovinama' posljednjega rata u Bosni i Hercegovini)// Crkva u svijetu, 52 (2017), 4; 684-706 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 3. Kozjak, Boris; Markešić, Ivan Pravna regulacija kockanja kao zabave (u kavanama i krčmama na tlu Hrvatske) - povijesni hod// Kultura, Beograd, Srbija, 151/2016 (2016), 279-299 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 4. Markešić, Ivan Civilna religija. Od J.-J. Rousseaua do N. Luhmanna i H. Künga// Radovi Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost Sarajevo, BiH, XIV-XV (2012-2013) (2013), 9-22 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 5. Markešić, Ivan Kriza eko-sustava iz perspektive Luhmannove teorije sustava// Socijalna ekologija, 22 (2013), 201-219 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 6. Markešić, Ivan Vjera u komunističkome okviru// Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska pitanja, 17 (2013), 1; 27-76 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 7. Markešić, Ivan Mirko Pejanović, Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH - Studije, članci, intervjui - Šahinpašić, Sarajevo-Zagreb 2010.// Socijalna ekologija, 21 (2011), 1; 108-112 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 8. Markešić, Ivan Enzo Pace, Zašto religije ulaze u rat? Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb 2009.// Sociologija i prostor, 49 (2011), 2; 237-244 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 9. Markešić, Ivan «Je li Karl Marx imao pravo?» - Mardešićeva kritika hrvatskoga postkumunističkog društva i Crkve u njemu -// Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja, IX (2011), 2; 391-401 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, stručni)
 10. Markešić, Ivan Mirza Mešić, ISLAM IZNUTRA, Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske 'Preporod', Zagreb, 2010.// Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, 66 (2011), 2; 283-285 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 11. Markešić, Ivan Eutanazija u svjetlu Isusove smrti na križu. Socijalna konstrukcija dostojanstvene smrti// Socijalna ekologija, 20 (2011), 1; 55-70 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 12. Markešić, Ivan Socijalna konstrukcija zla// Zbornik radova sa znanstvenog simpozija "Problem zla" održanog 7. svibnja 2011. u Zagrebu u organizaciji Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove. (2011) (podatak o recenziji nije dostupan, poslan)
 13. Markešić, Ivan Društvena konstrukcija ratnoga zločina// Status, 15 (2011), 24-32 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 14. Markešić, Ivan Fra Luka Markešić: Sveti Franjo Asiški - viđenje, nasljedovanje i štovanje. U povodu 800 godina nastanka Franjevačkog reda 1209.-2009., Franjevačka teologija Sarajevo, Sarajevo, 2010.// Socijalna ekologija, 19 (2010), 3; 362-365 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 15. Markešić, Ivan Hrvati u BiH: ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet, (Zbornik radova sa znanstevnoga skupa "Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet" održanog u Zagrebu 4. studenoga 2009. u organizaciji Centra za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“ iz Zagreba i Pravnoga fakulteta u Zagrebu, Ivan markešić (ur.)// Socijalna ekologija, 20 (2010), 1; 111-119 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 16. Markešić, Ivan Mogućnosti i dometi socijalnog učenja Pravoslavlja i pravoslavne crkve: [Tematski zbornik od nacionalnog značaja], Dragoljub B. Đorđević i Miloš Jovanović (urednici)// Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 20 (2010), 1; 286-290 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 17. Markešić, Ivan Od religijskog do nacionalnog identiteta i natrag (na primjeru Bosne i Hercegovine)// Društvena istraživanja, 19 (2010), 3(107); 525-546 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopcenje, znanstveni)
 18. Markešić, Ivan Karaula, fra Marijan (ur.) Franjevački samostan u Livnu. Prigodom 150. obljetnice samostana sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Livno, 2009.// Bilten Udruge đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, Zagreb, 12/2010. (2009), 63-69 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 19. Markešić, Ivan; Marton, Ingrid; Markešić, Josip Ljudski embrij i njegovo pravo na život: doprinos sociologiji smrti// PERIODICUM BIOLOGORUM, 111 (2009), 3; 373-380 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 20. Markešić, Ivan Gdje se "istopio" sporazum o konfederaciji Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine// Status - magazin za političku kulturu i društvena pitanja, 13 (2008), 196-202 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 21. Markešić, Ivan Vjerske zajednice u Hrvatskoj ; Ankica Marinović Bobinac, Dinka Marinović Jerolimov// Sociologija i prostor, 46 (2008), 3-4 (181-182); 399-407 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 22. Markešić, Ivan Peter Sloterdijk, Gottes Eifer: Vom Kampf der drei Monotheismen// Društvena istraživanja, 17 (2008), 4-5 (96-97); 935-939 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
 23. Markešić, Ivan Jesu li religija i rat dvije odvojene društvene zbiljnosti?// Nova prisutnost, 6 (2008), 2; 185-202 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 24. Markešić, Ivan
 25. Religija kao komunikacija. Razmatranja iz suvremene sociološke teorije.// Socijalna ekologija, 14 (2005), 1-2; 93-116 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 26. Markešić, Ivan Religijska situacija u postmodernom vremenu// Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 14 (2005), 1-2 (75-76); 97-112 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 27. Markešić, Ivan Fenomenologija religije Petera L. Bergera// Filozofska istraživanja, 24 (2004), 2; 505-514 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, ostalo)
 28. Markešić, Ivan Doprinos vjere izgradnji kulturnog identiteta// Vrhbosnensia : časopis za teološka i međureligijska, 6 (2002), 1 (2002), 9-34 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 29. Markešić, Ivan Ususret novom obiteljskom zakonu// Obnovljeni život : časopis za religioznu kulturu, 57 (2002), 3; 285-286 (podatak o recenziji nije dostupan, osvrt, znanstveni)
 30. Markešić, Ivan Sekularizacija u svjetlu Luhmannove teorije religije// Filozofska istraživanja, 69 (1998), 2; 401-419 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)
 31. Markešić, Ivan Luhmannovo shvaćanje funkcije religije// Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 7 (1998), 3(35); 375-397 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 32. Markešić, Ivan Religija u svjetlu Luhmannove teorije sustava// Jukić, 1 (1996), 26/27; 123-153 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)

Znanstveni članci u zbornicima radova:

 1. Markešić, Ivan Teškoća definiranja pojmova. Pojam, definicija, tipologija, klasifikacije i rasprostranjenost novih religioznih pokreta, sljedbi i kultova ; La dificolta di definizione del concetto. Concetto, definizione, tipologia, classificazioni e diffusione di nuovi movimenti religiosi, sette e culti// Zbornik radova Međunarodnoga, međureligijskoga i interdisciplinarnog simpozija “Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi” = Atti del Convegno internazionale, interdisciplinario e interreligioso "Nuovi movimenti religiosi, sette e culti" / Blažević, Josip (ur.). Zagreb: Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2014. str. 17-35 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 2. Markešić, Ivan “Crkvena šutnja” u vrijeme Hrvatskoga proljeća?// Zbornik radova sa znanstvenga skupa HRVATSKO PROLJEĆE, 40 GODINA POSLIJE
  Zagreb, 2011. (pozvano predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 3. Markešić, Ivan Promjene religijskog zemljovida prozorsko-ramske općine tijekom povijesti// Rama - nekoć i danas / Josip Grubeša (ur.). Prozor - Rama: Matica hrvatska Prozor - Rama, 2010. str. 211-262 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 4. Markešić, Ivan Ljubav i smrt u pjesmama A. B. Šimića - promatrane sa stajališta egzistencijalsitičke i sociologije svakodnevnog života// Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću / Pandžić, Vlado (ur.).
  Drinovci: Matica hrvatska Grude, BiH, 2008. str. 235-254 (poster, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 5. Markešić, Ivan Socioreligijska situacija u BiH početkom XX. stoljeća. Dr. fra Julijan Jelenić i moderne ideje sekularizacije.// Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa "Život i djelo dr. fra Julijana Jelenića" / Markešić, Ivan (ur.). Zagreb: Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, 2008. str. 23-36 (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 6. Markešić, Ivan Religionen und Kriegsverbrechen. Die religiöse Sakralisierung des Kriegsverbrechens// Projekt "Stand der Ethik in den Wissenschaften in Österreich" : Workshop 6 : Der aktuelle Stand der Ethik in den Wissenschaften in Österreich : Auswirkungen, Perspektiven und Maßnahmen - State-of-the-art-Studie Tabus und Grenzfragen der Ethik / Fischer, Michael (ur.). Salzburg: Universitaet Salzburg ; Universitaet Klagenfurt, 2006. str. 125-138 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 7. Markešić, Ivan; Mihaljević, Vine Kroatien vor den Tueren der EU - Croatia ante portas Europae?// Ein Jahr in der EU - Segen oder Fluch? / Brendel, Thomas (ur.). Waidhofen/Thaya, Austria: EALIZ, 2005. str. 99-106 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 8. Markešić, Ivan "Völkerveständigung und Erweiterung" - eine religionssoziologische Sicht// Völkerverständigung und Erweiterung, Konferenzstudie zur Internationalen Europakonferenz vom / Badura, Heinrich (ur.). Waidhofen/Thaya, Austria: EALIZ, 2005. str. 51-67 (poster, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 9. Markešić, Ivan Religijske zajednice kao poduzeća// Religije i novac. Zbornik radova međunarodnog simpozija / Koprek, Ivan (ur.). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2005. (predavanje, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 10. Markešić, Ivan 'Heretički imperativ' Petera Bergera// Hermeneutika i fenomenologija. Zbornik radova / Pavić, Željko (ur.). Zagreb: Breza, 2004. str. 189-203 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 11. Markešić, Ivan Politika kao fenomen. Filozofsko-sociološki pristup// Kršćani i politika. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa / Antić, Nediljko Ante ; Bižaca, Nikola (ur.). Split: Crkva u svijetu, 2003. str. 31-63 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 12. Markešić, Ivan Katolički pokreti : europski kontekst// Hrvatski katolički pokret. Zbornik radova / Matijević, Zlatko (ur.). Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2002. str. 57-76 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Sažeci znanstvenih članaka

 1. Markešić, Ivan Silovanje žena kao dio strategije u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku// Drugi međunarodni interdisciplinarni znanstveno-stručni skup Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskog istoka : knjiga sažetaka / Brekalo, Miljenko ; Kotrola-Topić, Marina ; Lukić, Anamarija (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. str. 68-70 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 2. Markešić, Ivan Koja je uloga religija: potaknuti ili zaustaviti rat – odnosno bi li bilo ratova da nema religija?// RAT I MIR / Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo / Croatian Philosophical Society, 2015. str. 45-46 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 3. Markešić, Ivan Samoubojstvo na kraju »potrošenoga« života – kako ga prevenirati?// 14. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE / Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo / Croatian Philosophical Society, 2015. str. 72-72 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 4. Markešić, Ivan Izračunljive vrijednosti ljudskoga tijela u suvremenome društvu// FILOZOFIJA I TJELESNOST / Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo / Croatian Philosophical Society, 2014. str. 49-49 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 5. Markešić, Ivan; Markešić, Josip DRUŠTVENA KONSTRUKCIJA POČETKA LJUDSKOGA ŽIVOTA// 13. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE / Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo / Croatian Philosophical Society, 2014. str. 91-92 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 6. Markešić, Ivan Islamizirana Europa ili europeizirani islam// Knjiga sažetaka sa simpozija "Islam u Europi - stanje i perspektive" Zagreb, Hrvatska, 2013. (ostalo, sažetak)
 7. Markešić, Ivan "Sacrificing children for children” Feticide - a crime or a “solution” for parents and the society// Kontroverze o početku ljudskoga života Zagreb, Hrvatska, 2012. (pozvano predavanje, neobjavljeni rad, znanstveni)
 8. Markešić, Ivan Eutanazija u svjetlu Isusove smrti na križu. Socijalna konstrukcija dostojanstvene smrti// 9. LOŠINJSKI DANI BIOETIKE / Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo / Croatian Philosophical Society, 2010. str. 93-94 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 9. Markešić, Ivan; Duvnjak, Neven Vrcanovo viđenje socioreligijske situacije u BiH na prijelazu stoljeća// Sociologija Srđana Vrcana : ideologije i teorije : knjiga sažetaka / Lalić, Dražen (ur.). Split: Pravni fakultet, 2008. str. 10-11 (predavanje, sažetak, znanstveni)
 10. Markešić, Ivan Pilarovo shvaćanje uloge religije u oblikovanju političkog i nacionalnog identiteta// Interdisciplinarni skup s međunarodnim sudjelovanjem Quo vadis Hrvatska? : Identitet - modernizacija - europska obzorja : Knjiga sažetaka
  Zagreb, Hrvatska, 2004. (predavanje, sažetak, znanstveni)
 11. Markešić, Ivan Phaenomenologie der Liebe im Niklas Luhmanns Werk "Die Liebe als Passion"// Hermeneutik und Phaenomenologie Dubrovnik, Hrvatska, 2004. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
 12. Markešić, Ivan Fruchtbarkeitskult in der Weltreligionen// Mithos, Logos and Science Dubrovnik, Hrvatska, 2003. (predavanje, međunarodna recenzija, neobjavljeni rad, znanstveni)
 13.  Markešić, Ivan Početci djelovanja Hrvatskoga katoličkog akademskog društva Domagoj// Hrvatski katolički pokret : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa / Matijević, Zlatko (ur.). Zagreb: Vijeće za laike HBK i Kršćanska sadašnjost, 2002. str. 309-320 (poster, sažetak, znanstveni)

Leksikografska djela:

Leksikoni i enciklopedije (urednik, suradnik)

 1. Pehar, J. (gl. ur.) (2009) Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine, I. sv.  (A-Đ). Mostar: Hrvatski leksikografski institut BiH (Markešić, I.; zamjenik gl. urednika i izvršni urednik te autor-suradnik)
 2. Ladan, T. (gl. ur.) (2007) Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. VI (Prija-R). Zagreb: Leksikografski zavod (Markešić, I.; autor-suradnik)
 3. Ladan, T. (gl. ur.) (2005) Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. V (P-Prih). Zagreb: Leksikografski zavod (Markešić, I.; autor- suradnik)
 4. Ladan, T. (gl. ur.) (2002) Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. IV (Ne-O). Zagreb: Leksikogr. zavod (Markešić, I.; ur. za njem. jezik i autor-suradnik)
 5. Ladan, T. (gl. ur.) (2000) Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. III (L-Na). Zagreb: Leksikogr. zavod (Markešić, I., ur. za njem. jezik i autor-suradnik)
 6. Ladan, T. (gl. ur.) (1995) Osmojezični enciklopedijski rječnik, sv. II (F-K). Zagreb: Leksikogr. zavod (Markešić, I., ur. za njem. jezik i autor-suradnik)
 7. Vujić, A. (gl. ur.) (1997) Hrvatski leksikon  I/II. Zagreb: Naklada Leksikon  (Markešić, I.; član redakcije, urednik za BiH, autor-suradnik).

Uredničke knjige:

 1. Markešić, I.; Črpić, G.; Marinić, M.; Kozjak, B. (2017) Zbornik radova „Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup“. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb i Posmrtna pripomoć Zagreb
 2. Markešić, I. (ur.) (2010) Zbornik radova "Hrvati u BiH: Ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet". Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Pravni fakultet Zagreb
 3. Markešić, I. (ur.) (2008) Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa "Život i djelo dr. fra Julijana Jelenića". Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko
 4. Harni, S. /Markešić, I. / Pranjković, I. (ur.) (1999) Zbornik radova „Dies academicus u čast dr. fra Ignacija Gavrana“. Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko – Zagreb

STRUČNI RADOVI

Prevođene publikacije (s njemačkog na hrvatski jezik)

 1.  Knoblauch, Hubert (2004) Sociologija religije. Zagreb: Demetra  (s njemačkog na hrvatski)
 2. Benz, Ernst (1992, 2003) Duh i život Istočne crkve. Sarajevo: Svjetlost, 1. izd.; Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2. izd. (s njemačkog na hrvatski)
 3. Dohmen, Christoph (1998) Božić i  Stari  zavjet. Zagreb: Kršć. sadašnjost(s njemačkog na hrvatski)
 4. Besson, Waldemar / Jasper, Gotthard (1998) Temeljni pojmovi moderne demokracije. Zagreb: Pan liber (s njemačkog na hrvatski)

Prevođeni članci: (s njemačkog na hrvatski jezik)

 1. Jordan, Peter (1995) Hrvatska – nova država predstavlja se Atlasom. Radovi Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, 4, 223-230. Zagreb: Leksikografski zavod „M. Krleža“ (s njemačkog na hrvatski)
 2. Bauer, Eva (1994) Stambene subvencije u Austriji: povijesni razvoj i koncepti. Društvena istraživanja, 3, 1(9), 55-74 (s njemačkog na hrvatski)

Članci:

 1.  Markešić, I. (2011) Društvena konstrukcija ratnoga zločina, u: Status - magazin za političku kulturu i društvena pitanja, (1512-8679) 15 (2011); 24-32.
 2. Markešić, I. (2008) Ljubav i smrt u pjesmama A. B. Šimića – promatrane sa stajališta egzistencijalističke i sociologije svakodnevnog života, u: Pandžić, V. (ur.) Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću . Grude, MH, ogranak,  235-253.
 3. Markešić, I. (2008) Gdje se "istopio" sporazum o konfederaciji Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, Status - magazin za političku kulturu i društvena pitanja (1512-8679) 13 (2008); 196-202.
 4. Markešić, I. (2007) Jure Kaštelan i “Zagrebačka Biblija”, u: Matoš, S. (ur.) Zbornik radova i pjesama – 7. kijevski književni susreti. Kijevo: Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište “Invictus” Zagreb,  75-98.
 5. Markešić, I. (2007) Gotovac na bosanskohercegovačkom raskrižju, u: Matoš, S. (ur.) Zbornik radova i pjesama – 6. kijevski književni susreti . Kijevo: Općina Kijevo i Pučko otvoreno učilište “Invictus” Zagreb,  107-122.
 6. Markešić, I. (2005) Religijsko značenje tijela u djelu A. B. Šimića, u: Matoš, S. (ur.) Zbornik radova i pjesama – 4. kijevski književni susreti. Kijevo: Općina Kijevo, 99-110.
 7. Markešić, I. (2005) O vrednotama je riječ, u:  Radić, Z. (ur.) Nacionalne vrijednosti u gospodarskom razvoju hrvatske nacionalne vrijednosti u europskim integracijama. Zagreb, Matica hrvatska i Domagojeva zajednica
 8. Markešić, I. (2005). Monoteističke religije i nasilje. Kako do dijaloga?“ u: Litre, I. M. (ur.) Dijalogom do mira. Split: Franjevački institut za kulturu mira,  536-555.
 9. Markešić, I. (2004). Ljubav prema nacionalnom kao pasija, u: Čikeš, I. (ur.) Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Vukovar kao paradigma Muke. Zagreb : Pasionska baština, 257-269.
 10. Markešić, I. (2002). Početci djelovanja Hrvatskoga katoličkog akademskog društva Domagoj, u:  Matijević, Z. (ur.) Hrvatski katolički pokret. Zagreb : Vijeće za laike HBK i Kršćanska sadašnjost,  309-320.
 11. Markešić, I. (2002). Doprinos vjere izgradnji kulturnog identiteta (Hrvata katolika u BiH), u:  Josipović, M. (ur.) Zbornik radova sa Znanstvenog kolokvija „Vjera i kultura“. Sarajevo: Vrhbosanska visoka teološka škola,  9-34.
 12. Markešić, I. (2002). Katolički pokreti – europski kontekst, u: Matijević, Z. (ur.) Hrvatski katolički pokret. Zagreb : Vijeće za laike HBK i KS,  57-76.
 13. Markešić, I. (2002). Nezaposlenost – uzroci i posljedice“, u: Jelenić, J. (ur.) Mladi u postmoderni. Kamo ide mladi naraštaj? Zagreb : Filozofsko-teološki institut,  99-118.
 14. Markešić, I. (2000). Bibliografija radova Niklasa Luhmanna, u: Hrvatska misao, Sarajevo,  BiH, 17, 327-358.
 15. Markešić, I. (1999). Fra Ignacije kao polemičar, u: Harni, S. /Markešić, I. / Pranjković, I. (ur.) Dies academicus u čast dr. fra Ignacija Gavrana ( 47-52) Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko – Zagreb
 16. Markešić, I. (1999) Kratki pregled njemačke sociologije religije, u: Hrvatska misao, Sarajevo, BiH, 10, 82-98.
 17. Markešić, I. (1998). Je li Crkva organizacija? Luhmannovo shvaćanje, u: Bosna franciscana, Sarajevo, BiH, 9, 71-84.
 18. Markešić, I. (1997). Opće političke i vojne prilike u BiH s posebnim osvrtom na Ravno, u:  Lučić, I. (ur.) Ravno, Popovo. Četiri slike iz povijesti kraja.Ravno : Općinsko vijeće; Zagreb : Moderna vremena; 207-222.
 19. Markešić, I. (1997) Religija u svjetlu Luhmannove teorije sustava, u: Jukić, Sarajevo, BiH, 26/27, 123-153.
 20. Markešić, I. (1994). Hrvatska ukorijenjenost u Bosni i Hercegovini, u: Bosna franciscana, Sarajevo, BiH, 2, 145-17.

Predgovori u objavljenim publikacijama:

 1.  Markešić, I.; Črpić, G.; Marinić, M.; Kozjak, B. (2017) Zbornik radova „Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup“. Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb i Posmrtna pripomoć Zagreb
 2. Markešić, Ivan (ur) Hrvati u BiH: ustavni položaj, kulturni razvoj i nacionalni identitet, (Zbornik radova sa znanstevnoga skupa "Hrvati u BiH: problemi ustavnog položaja, kulturni razvoj i nacionalni identitet" održanog u Zagrebu 4. studenoga 2009. u organizaciji Centra za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“ iz Zagreba i Pravnoga fakulteta u Zagrebu
 3. Markešić, Ivan U povodu 50.-te obljetnice potapanja Ramske doline // Rama 1968.- od iseljavanja do integracije, zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa Rama 1968.- od iseljavanja do integracije u organizaciji Općine Prozor-Rama, održanog u Prozoru 7. 12. 2018. / Brković, Tomislav ; Markešić, Ivan (ur.). Prozor, BiH: Skupština općine Prozor-Rama,, 2018. str. 875-883
Izabrani projekti

Suradnik na znanstvenim projektima MZOS-a

 1. Globalizacija i postmoderni religijski i crkveni pokreti u Hrvatskoj  (MZOS (2002-2005)
 2. Hrvati kao dio multikulturalnog identiteta okolnih zemalja (MZOS 1996-2002)
 3. Hrvatski identitet, religija i izazovi europskih integracija (MZOS 2007-2011)

Voditelj znanstvenih projekata MZOS-a

 1. Znanstveno nazivlje teologije, sociologije religije i filozofije religije(MZOS 2002-2006)
 2. Religijski, nacionalni i politički identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini (2008-2014)
Povijest zaposlenja

 

Od 1. siječnja 2020. u mirovini

2005 – 2019: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb : viši znan. suradnik, znan. savjetnik, znan. savjetnik u trajnome zvanju, u:

1993-2005: Leksikografski zavod «M. Krleža», Zagreb : znanstveni suradnik; urednik za njemački jezik u redakciji Osmojezičnog enciklopedijskog rječnika

1992-1993: Hrvatski informacijski centar (HIC), Zagreb : Prevoditelj za njemački jezik

1991-1992: Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH), Sarajevo, BiH : glavni tajnik

1987-1991:  Institutu za društvena istraživanja, Sarajevo, BiH : znanstveni novak

1978-1987: UNIS-Tvornica pogonsko-kočnih dijelova u Prozoru, BiH - prevoditelj njemačkog jezika

Hobiji i osobni interesi

 

ribolov

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS