Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
doc. dr. sc. Marko Jerković
Zvanje:docent
Funkcija:docent, koordinator studija latinskoga jezika i hrvatskoga latiniteta
Lokacija: 103
Konzultacije:

Ponedjeljak, 13.00-14.00

Telefon:245-7638
Telefon kućni:7638
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA POVIJEST , ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET
Godina doktoriranja:2011.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Marko Jerković (1983.), završio je studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2007., gdje je doktorirao 2011. godine. Od 2008. zaposlen je na Hrvatskim studijima kao asistent-znanstveni novak; od 2012. kao poslijedoktorand; od 2018. kao docent. Kao stipendist Tehničkoga sveučilišta u Dresdenu 2019. usavršava u poredbenoj povijesti redovništva. Održava nastavu o srednjem vijeku na studijima povijesti, hrvatskoga latiniteta i kroatologije. Znanstveni interesi: institucionalna povijest Crkve, srednjovjekovni kaptoli, komparativna povijest redovništva. Redovito objavljuje znanstvene radove u znanstvenim časopisima i zbornicima radova, te je objavio šest uredničkih knjiga i monografsku knjigu Zagrebački kanonici u 14. stoljeću - institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i znanstvenih kolokvija, jedne sekcije na IV. kongresu hrvatskih povjesničara i zimske škole "Izvori za crkvenu povijest". Sudjelovao na brojnim radionicama i znanstvenim skupovima o crkvenoj povijesti, među kojima valja izdvojiti: XV International Congress of Medieval Canon Law (Paris, 2016.) i Authority and Consent in Medieval Religious Orders (Dresden, 2019.). Od rujna 2019. pridruženi je suradnik Istraživačkoga centra za komparativnu povijest redovništva (Dresden, Njemačka). Mobilnost: 2008./2009. Budimpešta (Doctoral Support Program); 2015. Sveučilište Palacký u Olomoucu, R. Češka (CEEPUS); 2015.-2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (radionice o srednjovjekovnom redovništvu); 2016. Sveučilište u Pečuhu, Mađarska (ERASMUS+); 2016. Sveučilište u Dresdenu - Istraživački centar za komparativnu povijest redovništva (DAAD). Bio je suradnik na sedam projekata, a trenutno je voditelj projekta “Tihi pregaoci: redovnički prinosi hrvatskoj i europskoj kulturi” pri Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Knjige

 • Zagrebački kanonici u 14. stoljeću – institucionalna i društvena povijest katedralne zajednice, Biblioteka Institucije i pojedinci, knj. 1., Zagreb, 2018., + 545 str.

 

Uredničke knjige

 • The Fourth Lateran Council: An Event that transformed Europe, eds. Ivan Majnarić – Daniel Patafta – Marko Jerković, Zagreb, 2019., + 396 str.
 • Utile cum dulci – Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, ur. Rudolf Barišić – Marko Jerković – Tamara Tvrtković, Biblioteka Posebna izdanja, knj. 14., Zagreb, 2019., + 564 str.
 • Zbornik o Emeriku Paviću – Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj", ur.: Pavao Knezović – Marko Jerković, Knjižnica Tihi pregaoci, knj. 12., Zagreb, 2014., + 498 str.
 • Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Opus fra Petra Bakule", ur.: Pavao Knezović – Marko Jerković, Knjižnica Tihi pregaoci, knj. 11., Zagreb, 2013., + 663 str.
 • Zbornik o Mati Zoričiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa “Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća”, Skradin, 19.–21. svibnja 2011. godine, ur.: Pavao Knezović – Marko Jerković, Knjižnica Tihi pregaoci, knj. 10., Zagreb, 2012., + 582 str.
 • Izabrane teme iz hrvatske povijesti, ur.: Suzana Miljan – Marko Jerković, Biblioteka Dies historiae, knj. 2., Zagreb, 2007., + 262 str.

 

Članci

 • “Conceptualising Past, Affirming Observance: The ‘Textual Images’ in the Exordium Cistercii”, Historijski zbornik, vol. LXXII /no. 1 (2019.), pp. 1-27.
 • “(Dis)obedience in the Cistercian Order. Some Reflections on Bernard of Clairvauxʼs Letter to Brother Adam”, Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, vol. XVII /no. 3 (2019.), pp. 503-528.
 • “Between the King and Church Reform: Secular Canons, Corporativism, and Monarchy in the “Post-Lateran” Age (the Hungarian-Slavonian Case)”, in: Ivan Majnarić – Daniel Patafta – Marko Jerković (eds.), The Fourth Lateran Council: An Event that transformed Europe, Zagreb, 2019, pp. 107-137.
 • “»Vita activa« franjevaca: Idejna i normativna pozadina djelovanja među Saracenima četvorice jeruzalemskih mučenika”, u: Sv. Nikola Tavelić mučenik – njegovo vrijeme i trajna poruka. Zbornik radova četvrtog međunarodnog znanstvenog skupa „Franjevački velikani“ o sv. Nikoli Taveliću, Šibenik, 20.-21. listopada 2017., ur. Daniel Patafta – Nedjeljka s. Valerija Kovač, Zagreb, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda – Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2019., str. 185.-208. 
 • “Uloga zagrebačkih kanonika u obrani Siska 1593. i institucionalni položaj katedralnoga Kaptola”, u: Sisačka bitka 1593.-2018., ur.: Hrvoje Kekez – Stipica Grgić – Valentina Janković, Sisak, 2019., str. 97.-121.
 • “Poslušnost u Opomenama Sv. Franje”, u: Utile cum dulci – Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, ur.: Rudolf Barišić – Marko Jerković – Tamara Tvrtković, Zagreb, 2019., str. 263.-282.
 • “Upravni modeli Zagrebačkoga katedralnoga kaptola i kreiranje društvene zajednice: slučaj osnutka Nove Vesi”, Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu, vol. 8/no. 1-2 (2017.), str. 229.-268. (u koautorstvu s Petrom Vručinom)
 • “Crkvena uprava i Ivanić u 13. i 14. stoljeću”, Tkalčić, vol. 21 (2017.), str. 9-47.
 • “Što znači pobuniti se protiv biskupa u srednjem vijeku: crkveni predijalci i Zagrebačka biskupija u prvoj polovici 14. stoljeća”, u: Res novae et seditiones: pobuna kao čimbenik promjene, ur.: Leona Slatković Harčević – Marijan Vodopija, Zagreb, 2017., str. 47.-66.
 • “Kaptolski Sisak u srednjem vijeku: društvo, gospodarstvo, posjedi”, Kaptolski Sisak: 1215.-2015., ur.: Hrvoje Kekez – Stipica Grgić, Sisak, 2017., str. 9.-27.
 • “Posttridentska obnova i Zagrebački kaptol u prvoj polovici 17. stoljeća”, Tridentska baština – Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama (zbornik radova), ur.: Zrinka Blažević – Lahorka Plejić Poje, Zagreb, 2017., str. 157.-171.
 • “Lekenik u svjetlu najstarijih izvora: jedna mikropovijesna studija”, u: Lekenik 1217. – 2017., ur.: Božidar Antolec – Stipica Grgić, Lekenik, 2017., str. 29.-42
 • “Crkvene organizacije i Pešćenica u srednjem vijeku”, Godišnjak Gradskog muzeja Sisak br. 11 (2016.), str. 152.-169.
 • “Studies on the Franciscan Culture: 'Silent Enthusiasts' Series at the Centre for Croatian Studies (University of Zagreb)”, Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis VIII. (2015), str. 179.-183.
 • “Institutional History of Church at the Centre for Croatian Studies (University of Zagreb): 'Apostolic Chamber and Zagreb Bishopric: A History of Socio-Economic Links'”, Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis VIII. (2015), str. 185.-190.
 • “Imenovanje papinoga kapelana Timoteja zagrebačkim biskupom 1263. godine: studija o odnosima srednjovjekovnih središta moći”, Croatica Christiana periodica – časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 39/br. 76 (2015.), str. 27.-48.
 • “Rijeka Sava i Zagrebački kaptol u razvijenome srednjem vijeku”, Rijeka Sava u povijesti – Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18-19. listopada 2013., ur.: Branko Ostajmer, Slavonski Brod, 2015., str. 127.-161.
 • “Diplomatska djelatnost Franje Frankopana Cetinskog”, Zbornik o Emeriku Paviću - Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj", ur.: Pavao Knezović – Marko Jerković, Knjižnica Tihi pregaoci, knj. 12, Zagreb, 2014., str. 219.-244.
 • “Kandidati za prebendu Zagrebačkog kaptola u provizijama pape Bonifacija IX. (1389. – 1404.)”, Croatica Christiana periodica – časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 37/br. 72 (2013.), str. 21.-49.
 • “Kako postati zagrebačkim biskupom u posttridentskom razdoblju: Petar Petretić i Zagrebačka biskupija 1648. godine”, Povijesni prilozi, 45 (2013.), str. 45-113. (u koautorstvu s Jadrankom Neralić
 • “Tko su bili prokuratori zagrebačkih biskupa u Apostolskoj komori XIV. stoljeća?”,  Bertošin zbornik: Zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2, ur.: Ivan Jurković, Pula–Pazin, 2013., str. 89.-110.
 • “Petar Bakula i historiografija 19. stoljeća”, Zbornik o Petru Bakuli. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa "Opus fra Petra Bakule", ur.: Pavao Knezović – Marko Jerković, Knjižnica Tihi pregaoci, knj. 11., Zagreb, 2013., str. 165.-180.
 • “Načini stjecanja kanonikatâ Zagrebačkog kaptola u 14. stoljeću”, Croatica Christiana periodica – časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 36/br. 70 (2012.), str. 1.-25.
 • “Uprava Zagrebačkog kaptola nad sisačkim vlastelinstvom od 1215. godine do sredine 14. stoljeća”, Antiquam fidem – Radovi sa znanstvenoga skupa. Sisak, 3.-5. prosinca 2010., ur.: Spomenka Jurić – Darko Tepert, Zagreb, 2011., str. 149.-176.
 • “Vjerske prilike na zapadnom obodu Osmanskoga carstva za života Ivana Ančića”, Zbornik o Ivanu Ančiću Dumljaninu, ur.: Pavao Knezović, Zagreb, 2011., str. 9.-30. (u koautorstvu s Rudolfom Barišićem)
 • “Iz Levakovićeve ostavštine: popis svećenstva Zagrebačke biskupije”, Zbornik o Rafaelu Levakoviću, ur.: Pavao Knezović, Zagreb, 2010., str. 275.-288.
 • “Plemstvo Križevačke županije u srednjem vijeku – uvod u problematiku i historiografski pregled”, Povijesni prilozi, 34 (2008.), str. 45.-69.
 • “Kada prestaje povijest, a počinje pripovijest? Preporodne misli u Zlatovićevim pripovijetkama”, u: Zbornik o Stjepanu Zlatoviću, ur.: Pavao Knezović, Zagreb, 2008., str. 39.-56.
Profesionalni interesi i članstva

 

 • Institut za poredbenu povijest redovništva, Sveučilište u Dresdenu, Njemačka, vanjski suradnik
 • Mađarska akademija znanosti – Regionalni odbor u Pečuhu.: Odbor za crkvenu povijest Posebne sekcije (Sekcija II) za Filozofiju, povijest i etnografiju 
 • Međunarodna udruga “Episcopus – Society for the Study of Bishops and Secular Clergy in the Middle Ages”
 • Međunarodna znanstvena mreža “The Mystical Theology Network” (University of Oxford) 
 • Udruga "Tkalčić – Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije"
Izabrani projekti
 • 2020.-  “Tihi pregaoci: redovnički prinosi hrvatskoj i europskoj kulturi” (voditelj projekta). Institucija izvođenja projekta: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 • 2017.-2019. “Papal delegates in Hungary in the 14th century – online database” (http://delegatonline.pte.hu/). Institucija izvođenja projeka: Sveučilište u Pečuhu
 • 2016.-2017. “Mobility and hospitality in the monastic networks”. Institucije izvođenja projekta: Technische Universität Dresden, Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte; Hrvatski institut za povijest (Zagreb)
 • 2015.-2017. COST (EU) znanstvena akcija "New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe"
 • 2017. “Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku”. Institucija izvođenja projekta i financiranje: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
 • 2015.-2016. “Apostolska komora i Zagrebačka biskupija: povijest socio-ekonomskih veza” (voditelj istraživanja). Institucija izvođenja projekta: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 
 • 2016. “Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka”. Institucija izvođenja projekta i financiranje: Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
 • 2008.-2013. “Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini”. Institucija izvođenja projekta: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS