Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Klara Bilić-Meštrić 245-7642 7642 e-mail  
pred. Spomenka Bogdanić 245-7642 7642 e-mail  
doc. dr. sc. Ivan Burić 01 2457 613 e-mail  
doc. dr. sc. Tomislav Janović 245-7660 7660 e-mail  
doc. dr. sc. Jelena Jurišić 245 7644 7644 e-mail  
mag. nov. Tamara Kunić e-mail  
prof. dr. sc. Danijel Labaš 245-7640 7640 e-mail  
mag. comm. Dražen Maleš e-mail  
doc. dr. sc. Vladimira Rezo e-mail  
mag. comm. Davor Trbušić e-mail  
mag. comm. Igor Vranić e-mail  
Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Akademski engleski
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
An Introduction to Global Communication
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Computer-mediated communication and virtual management
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski rad
1,1,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Društveni mediji
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Društveni mediji u odnosima s javnošću
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Društveno ponašanje i komunikacija
1,1,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Elektronički tekstovi
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Engleski jezik-novinarski prijevod
1,1,1
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Engleski jezik u novinarstvu
1,1,1
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Explaining Social Behavior
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Explaining Social Behavior
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Film i religija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Geopolitika i nacionalna sigurnost
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski tisak u dijaspori
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Informativni sustav Republike Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Introduction to Sociolinguistics
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživački projekt
1,1,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Jezično-stilske vježbe
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Jezik u medijima
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Komunikacija u organizaciji
0,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Komunikacijski menadžment
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Koncepti i teorije medijskih utjecja
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Konvergencija medija i digitalno novinarstvo
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Korporativne komunikacije
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kultura, identitet i globalizacija
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kulturološki aspekti masovne komunikacije
1,1,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Lektura i korektura teksta
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Linguistic Diversity and Language Policies in Croatia and the EU
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Magazini i revije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Marketinške komunikacije i publicitet
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i bioetika
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i djeca
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i Domovinski rat
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Mediji i nacionalna sigurnost
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Mediji i nasilje
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Mediji i terorizam
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Medijska pedagogija
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Medijski i novinarski žanrovi
1,1,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Medijski menadžment
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Medijski trening
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Metode javne promocije znanosti
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Metodologija istraživanja masovne komunikacije
0,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Novi mediji i digitalni marketing
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Novinarska etika
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Oblici novinarske komunikacije
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Odnosi s javnošću u kulturi i športu
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Odnosi s medijima
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Opća povijest medija i komunikacije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove komunikologije
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Pisanje na engleskom jeziku
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička geografija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička komunikacija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politološki aspekti masovne komunikacije
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Poslovno komuniciranje
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest i teorija filma
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Praktikum odnosa s javnošću
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Pravni aspekti masovne komunikacije
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Profesija novinar (praktikum)
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Proizvodni proces medija (praktikum)
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Retorika
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Rizici masovne komunikacije
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Sectoral Public Relations
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Semiotika u masovnom komuniciranju
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociološki aspekti masovne komunikacije
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Statistika za komunikacijske znanosti
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Stilistika u medijskoj komunikaciji
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Strategic Thinking in Public Relations
0,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi
1,1,1
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Tehnike u odnosima s javnošću
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Televizijski žanrovi u popularnoj kulturi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Televizijsko novinarstvo
1,1,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Teorije i sustavi radijskog komuniciranja
1,1,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorije i sustavi tiskovnog komuniciranja
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorije medija i masovne komunikacije
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u novinarstvo
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u odnose s javnošću
1,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Veliki režiseri europske kinematografije
1,1,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Vizualna komunikacija
0,0,0
3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Začetnici komunikologije i njihova djela
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS