Teme doktorata iz kroatologije odobrene na Senatu Sveučilišta u Zagrebu
 • 15. 05. 2018. Denis Vasilj: Doprinos Elly Bašić hrvatskoj glazbenoj pedagogiji i kulturi. Mentor: prof. dr. sc. Stanislav Tuksar
   
 • 23. 5. 2017. Davor Šalat: Hrvatske pjesničke prakse 2000 do 2010.. Mentori: prof. dr. sc. Krešimir Bagić i doc. dr. sc. Dubravka Zima
   
 • 08. 03. 2016. Marija Pandžić: Interaktivnost Katoličke Crkve u Hrvatskoj na župnim mrežnim stranicama - nastanak novog komunikacijsko-pastoralnog modela. Mentori: izv. prof. dr. sc. Jerko Valković i izv. prof. dr. sc. Vine Mihaljević
   
 • 08. 12. 2015. Matijas Baković: Jezik Sbornika zakona i naredaba za Bosnu i Hercegovinu od 1881. do 1884. i kulturno-političke prilike nakon austro-ugarske okupacije (1878.). Mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Grčević
   
 • 15. 09. 2015. Martina Jurišić: Formiranje polja hrvatske dječje književnosti u prva dva desetljeća 20. stoljeća. Mentorica: doc. dr. sc. Dubravka Zima
   
 • 15. 09. 2015. Ivan Uldrijan: Uloga komentara Glasa Koncila u promicanju slobode javne riječi i demokratizacije hrvatskog društva. Mentor: izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš
   
 • 21. 07. 2015. Zrinka Vitković: Tekstološko-kulturološko značenjen sanktorala u Drugom novljanskom brevijaru. Mentorica: prof. dr. sc. Antonija Zaradija Kiš
   
 • 17. 04. 2015. Sandra Pavuna: Predodžbe o majčinstvu u hrvatskoj književnosti 19. i prve polovice 20. stoljeća. Mentor: doc. dr. sc. Dubravka Zima
   
 • 24. 04. 2014. Anto Mikić: Crkveno i društveno značenje Glasa Koncila od 1963. do 1972. Mentor: dr. sc. Miroslav Akmadža, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 28. 06. 2016.
 • 15. 10. 2013. Ivana Bendra: Religioznost stanovnika Vukovara za vrijeme opsade 1991. Mentor: dr. sc. Vine Mihaljević, znanstveni savjetnik. Doktorski rad obranjen: 21. 05. 2015.
 • 14. 05. 2013. Monika Jurić: Glazba u djelima dubrovačkih renesansnih autora. Mentor: prof. dr. sc.  Stanislav Tuksar
 • 16. 04. 2013. Dijana Dijanić: Društveno-kulturalni aspekti položaja žena: Antifašistička fronta žena u Hrvatskoj (1945.-1953.). Mentorica: dr. sc. Suzana Leček, znanstvena savjetnica. Doktorski rad obranjen: 15. 06. 2015.
 • 16. 10. 2012. Marija Latchici: Jezik i kultura karaševskih Hrvata u 20. stoljeću. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković.
 • 16. 10. 2012. Mislav Kovačić: Filološki i teološki rad Bogoslava Šuleka na hrvatskom izdanju Novoga zavjeta. Mentori: prof. dr. sc. Peter Kuzmič i prof. dr. sc. Branka Tafra. Doktorski rad obranjen: 17. 06. 2015.
 • 14. 02. 2012. Mirta Bijuković Maršić: Kulturološki mitemi grada u hrvatskoj prozi 20. stoljeća. Mentorica: prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić
 • 23. 11. 2011. Branislav Šutić: Relevantnost kulture za turizam: Mentor: prof. dr. sc. Jure Zovko.
   
 • 11. 10. 2011. Morana Zajec: Profesionalne književnice u hrvatskoj književnoj kulturi od 1945. do 2005. Mentorica: dr. sc. Renata Jambrešić Kirin, viša znanstvena suradnica
 • 15. 02. 2011. Sandra Cvikić: Vukovar u drugoj polovici 20. stoljeća: društveni uzroci nasilja. Mentor: izv. prof. dr. sc. Renato Matić. Doktorski rad obranjen: 11. 02. 2016.
 • 07. 12. 2010. Marin Sopta: Oblikovanje hrvatske zajednice u Kanadi u razdoblju od 1945. do 1995. godine. Mentor: prof. dr. sc. Dražen Živić. Doktorski rad obranjen: 02. 02. 2012
 • 07. 12. 2010. Rozina Palić-Jelavić: Hrvatska nacionalna povijesna operna trilogija Ivana pl. Zajca. Mentorica: prof. dr. sc. Vjera Katalinić. Doktorski rad obranjen 23. 03. 2017.
 • 16. 11. 2010. Milica Mikecin: Utjecaj grčkoga jezika na leksik najstarije faze hrvatske redakcije staroslavenskoga jezika. Mentori: dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, viša znanstvena suradnica i prof. dr. sc. Stjepan Damjanović. Doktorski rad obranjen: 06. 05. 2015.
 • 16. 11. 2010. Tamara Jurkić-Sviben: Glazbenici židovskog podrijetla u  sjevernoj Hrvatskoj od 1815. do 1941. godine. Mentor: prof. dr. sc.  Stanislav Tuksar. Doktorski rad obranjen: 12. 07. 2016.
 • 20. 04. 2010. Martell Vukušić: Ideja liberalizma u novinarsko-izdavačkom djelovanju Ljudevita Gaja. Mentor: doc. dr. sc. Juraj Mirko Mataušić
 • 20. 04. 2010. Andrea Sršen: Hrvatski nacionalni identitet u procesu europskih integracija. Mentor: prof. dr. sc. Tihomil Cipek. Doktorski rad obranjen: 02. 03. 2012.
 • 20. 04. 2010. Josipa Dragičević: Hrvatske književnice 19. stoljeća i njihova recepcija u hrvatskoj književnoj historiografiji. Mentor: prof. dr. sc. Tihomil Maštrović. Doktorski rad obranjen: 15. 06. 2015.
 • 16. 03. 2010. Ivančica Marković: Utjecaji prosvjetiteljstva na razvoj Slavonije u 18. i početkom 19. stoljeća. Mentor: izv. prof. dr. sc. Darko Vitek. Doktorski rad obranjen: 04. 06. 2012.
 • 09. 02. 2010. Marinko Šišak: Republikanski etos Dubrovačke Republike: odgojne teorije i praksa. Mentor: prof. dr. sc. Marko Pranjić. Doktorski rad obranjen: 14. 02. 2011.
 • 19. 01. 2010. Marina Petrić: Doprinos maksimilijana Vrhovca hrvatskoj kulturi. Mentor: prof. dr. sc. Mijo Korade
 • 19. 01. 2010. Anela Mateljak Popić: Đuro Rapić u kontekstu hrvatske književnosti u Slavoniji 18. stoljeća. Mentorica: prof. dr. sc. Zlata Šundalić. Doktorski rad obranjen: 27. 11. 2013.
 • 09. 06. 2009. Ivana Anić: Kulturni život Karlovca u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda. Mentor: prof. dr. sc. Nikša Stančić. Doktorski rad obranjen 19. 5. 2015.
 • 23. 01. 2008. Petra Košutar: Hrvatsko jezikoslovlje 18. stoljeća u suodnosu s europskim. Mentorica: prof. dr. sc. Branka Tafra. Doktorski rad obranjen: 14. 05. 2013.
 • 09. 10. 2007. Bojan Marotti: Značenje nadslovka u rječniku Pavla Rittera Vitezovića Lexicon Latino-Illyricum. Mentor: prof. dr. sc. Radoslav Katičić. Doktorski rad obranjen: 04. 06. 2012.
 • 10. 07. 2007. Branka Barić: Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljeća. Mentorica: prof. dr. sc. Branka Tafra. Doktorski rad obranjen: 16. 05. 2013.

Repozitorij
Repozitorij je prazan

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS