Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. educ. hist. Mijo Beljo e-mail  
doc. dr. sc. Krešimir Bušić e-mail  
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić e-mail  
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer 245-7635 7635 e-mail  
doc. dr. sc. Stipica Grgić 245-7614 7614 e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Jukić 245-7651 7651 e-mail  
dr. sc. Valerija Macan Lukavečki e-mail  
prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol e-mail  
doc. dr. sc. Kristina Milković e-mail  
doc. dr. sc. Tomislav Popić 245-7638 7638 e-mail  
dr. sc. Vladimir Šumanović e-mail  
doc. dr. sc. Mladen Tomorad 245 7635 7635 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Darko Vitek 245-7614 7614 e-mail  
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić 245-7635 7635 e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Miroslav Bertoša e-mail  
izv. prof. dr. sc. Alexander Buczynski 4851721 e-mail  
prof. dr. sc. Josip Jurčević e-mail  
prof. dr. sc. Mijo Korade 245-7610
091 6
7610 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ivica Lučić e-mail  
prof. dr. sc. Stjepan Matković e-mail  
prof. dr. sc. Marko Petrak e-mail  
dr. sc. Marko Vukičević e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
A history of Croatia
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Antički gradovi kontinentalne Hrvatske
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Arhivistika za povjesničare
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Biblical Archaeology
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Diplomatika s egdotikom i kronologijom
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski rad (POV-ns_smjer)
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad (POV-zn_smjer)
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Društvena povijest
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Društvo i religija: 13. -15. stoljeće
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Egipat u Hrvatskoj: fascinacija egipatskom kulturom u Hrvatskoj od antike do početka 21. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Ekonomska slika Istre u Antici
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Europska stoljeća domoljublja
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Gospodarska povijest
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Historiografski praktikum
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrana i ranonovovjekovlje
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvati i Karolinzi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvati u staroj dijaspori
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska i Prvi svjetski rat
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska latinistička historiografija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska povijest (16.-18.st.)
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska povijest u 19. st.
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Humanistika u informacijskom dobu
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Istočna Azija u ranom novom vijeku
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Istraživačka skupina - Interpretacija novovjekovnih izvora
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživačka skupina - interpretacija srednjovjekovnih izvora
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživačka skupina -istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživačka skupina-izvori egipatske, grčke i rimske povijesti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Istraživačka skupina -izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929.-1941.
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kulturna povijest
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Latinski jezik
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Muzeji i historijske znanosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Odnos Crkve i države
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Opća povijest 20. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Opća povijest ranomodernog doba
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Opća povijest srednjega vijeka
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnovno svladavanje njemačke paleografije: transkripcija i analiza temeljnih dokumenata vojne provenijencije iz 18. i 19. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Osuditi zločin: povijest i djelovanje Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740.
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Politička povijest
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Popularna kultura te njen utjecaj na društvo druge polovice 20. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Povijest 19. st.
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Austrije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Hrvatske (7.-16.st.)
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest i arheologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest i kultura starog Egipta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest komunizma od Karla Marxa do Fidela Castra
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Mađarske
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Nezavisne Države Hrvatske
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest nogometa
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Palestine
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Povijest Rusije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Sjedinjenih Američkih Država od prvih kolonija do kraja 19. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest šume - stvarnost, imaginariji, ekologija (XV.-XVIII. stoljeća)
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Povijest Venecije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest Vojne krajine
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Povijest Zagreba
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Prapovijest i prve civilizacije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Put u ne(mir): Vojno - politički odnosi u BiH tijekom 1991.- 1995. godine
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Razvoj društva i uspon civilizacija istočnog Mediterana
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Rim: grad hodočasnika i umjetnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Rimska pravna povijest
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Rimska vojska na tlu Hrvatske
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Sakralna građevina u srednjem vijeku
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sigurnosne službe socijalističke Jugoslavije od nastanka Ozne 1944. do raspada SFRJ 1992.
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Southeastern Europe 1878-1945
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,1
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Srednjovjekovni sudski spisi: pristupi i mogućnosti istraživanja
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Teorija povijesti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Terenska nastava
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Totalitarni režimi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Urbana povijest novovjekovlja
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u pomoćne povijesne znanosti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
4 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u povijesnu znanost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Vukovarska bitka - vojni i politički aspekti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Život antičke obitelji u provinciji
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS