Interpretacija književnoga teksta
Šifra: 57155
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Davor Piskač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA

Interpretacija književnog teksta osvještava odnose unutar književnoga djela i kakav utjecaj ti odnosi imaju na čitatelja, društvo i razvoj književnosti i kulture općenito. Nakon odslušanog kolegija Interpretacija književnoga teksta studenti će moći: uočiti sadržajne i značenjske razlike u području književnosti i kulture. To će pridonijeti razvoju kognitivnih sposobnosti i estetskoj osjetljivosti studenata. Zahvaljujući tome studenti će moći bolje i sadržajnije razumijevati književnost u dijakronijskome i sinkronijskome presjeku.


ECTS: 5

OBVEZE STUDENATA I STUDENTICA

1. Pohađati nastavu, najmanje 70%
2. Aktivnost na nastavi.
3. Obvezno napisati dva eseja.

UVJETI ZA POTPIS

1. Prisutnost na 70% nastave
2 Predati prvi esej do 6. 12. 2017. u 20 sati na e mail: kroatologija@gmail.com

OCJENJIVANJE

Pohađanje nastave: do najviše 20% ocjene
Aktivnost na nastavi: do najviše 20% ocjene
Esej 1: do najviše 30% ocjene
Esej 2: do najviše 30% ocjene

ZAKLJUČIVANJE OCJENA

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti i dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 60% = dovoljan (2)
61 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

PISANJE ESEJA

Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30 (bodovi su jednaki postocima)
Eseji moraju sadržavati između 1200 i 1600 riječi.

Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova kako je naznačeno:

1. Pismenost i broj riječi (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka i esej ima više od 1200 riječi)= 2 boda
2. Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
3. Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
4. Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
5. Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
6. Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
7. Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
8. Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
9. Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
10. Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: kroatologija@gmail.com

TEME ESEJA

(NAPOMENA: Uz prethodni dogovor i odobrenje predavača, bilo koji esej može biti zamijenjen prijevodom cca 30 stranica stručnoga teksta s engleskoga jezika. Predavač odabire tekst!)

Za prvi esej se može birati između tema:

1. Teorija interpretacije
2. Značenje i tumačenje
3. Hermeneutika

Za drugi esej se može birati između tema:

1. Interpretacija lirike (djelo po vlastitom izboru)
2. Interpretacija epike (djelo po vlastitom izboru)
3. Interpretacija drame (djelo po vlastitom izboru)


VAŽNA NAPOMENA!

1. Prvi esej MORA biti poslan na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije do dogovorenoga datuma u 20 sati. Za svaki dan kašnjenja esej gubi 20% ocjene.
2. Drugi esej mora biti poslan najmanje 14 dana (336 sati) prije bilo kojeg redovnog ispitnog roka.


SADRŽAJ PREDAVANJA I SEMINARA (PO TJEDNIMA): Uvodno predavanje
1. Uvodno predavanje
2. Hermeneutika (lektira: Platon: Alegorija o pećini)
3. Teorijsko promišljanje interpretacije
4. Osnove interpretacije
5. Komunikacijski aspekti interpretacije
6. Interpretacija lirike (lektira: Slavko Mihalić: Metamorfoza)
7. Interpretacija pjesme u prozi (lektira: Miroslav Krleža: Čežnja)
8. Interpretacija epike u stihu (lektira: Ivan Mažuranić: Smrt Smail age Čengića)
9. Interpretacija epike u prozi, roman (lektira: Patrick Suskind: Parfem)
10. Interpretacija priče (lektira: Kafka: Preobrazba)
11. Interpretacija drame; Interpretacija tragedije (lektira: Shakespeare: Hamlet)
12. Interpretacija komedije (lektira: Moliere: Škrtac)
13. Interpretacija suvremene drame (lektira: Patrick Marber: Closer)
14. Interpretacija diskurzivnih vrsta, putopis (lektira: Putopis Petar Šegedin: Staromodni zapisi iz Brugesa)
15. Interpretacija dnevnika (lektira: Dnevnik Ane Frank)
Literatura:
  1. Biti, V., Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb 2000.
    Škreb, Z. ; Stamać ,A., Uvod u književnost, Zagreb 1986.
    Solar, Milivoj, Vježbe tumačenja, MH, Zagreb, 1997.
  2. Eco, U., Interpretacija i nadinterpretacija, Književna smotra, god. 28 (1996)100(2), str. 189-200.
  3. Solar, Milivoj; Vježbe tumačenja; MH, Zagreb (1997)
1. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

2. semestar Ne predaje se
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički

3. semestar
KRO-dipl (13096): Izborni kolegiji 2 - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 16. 11. 2015. u 09:27
Uređeno: 24. 1. 2018. u 12:02
Davor Piskač

Konzultacije su srijedom od 12 do 14.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS