Motivacija u nastavnom procesu
Šifra: 144753
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marjan Ninčević
Izvođači: Marjan Ninčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Napomena: Predmet nije moguće upisati u ovoj akademskoj godini
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim teorijskim postavkama i suvremenim znanstvenim spoznajama iz područja psihologije učenja i motivacije s naglaskom na ulogu motivacije u učenju i školskom uspjehu, te omogućiti studentima primjenu stečenoga znanja u obrazovnoj praksi u kontekstu povećanja unutarnje motivacije učenika i motivacije za postignućem.
Na razini programa nastavničke naobrazbe kolegij Motivacija u nastavnom procesu upoznat će studente s temeljnim teorijskim postavkama motivacije, omogućiti razumijevanje principa motivacije i čimbenika koji ju određuju te vrednovanje spoznaja dobivenih suvremenim istraživanjima. Studenti će naučiti primijeniti spoznaje o odrednicama motivacije na vlastiti rad u obrazovnom procesu primjenom odgovarajućih metodičkih i didaktičkih postupaka i korištenjem suvremenih nastavnih sredstava.
Predmetni sadržaj će se nuditi studentima interaktivnim prezentacijama uz raspravu s nastavnikom kroz 13 nastavnih cjelina:
1. Određenje motivacije u kontekstu obrazovanja
2. Četiri pristupa motivaciji: bihevioristički, humanistički, kognitivistički pristup i pristup socijalnog učenja
3. Teorijski pregled: teorije potkrepljenja, samoodređenja i potreba
4. Evolucijska i neuroznanstvena teorija
5. Motivacija i učenje
6. Odnos i značaj kognitivnih i motivacijskih čimbenika u određenju školskog uspjeha
7. 1. kolokvij
8. Vrste motivacije: intrinzična, ekstrinzična i motivacija usmjerena postignuću
9. Rani socio-emocionalni razvoj i razvoj motivacije u djetinjstvu
10. Vanjski čimbenici utjecaja na razvoj motivacije
11. Motivacija i kreativnost
12. Motivacija nastavnika
13. Praktična primjena: povećanje intrinzične motivacije i motivacije za postignućem
14. Primjena suvremenih nastavnih pomagala
15. 2. kolokvij
Vrednovanje znanja vrši se polaganjem dvaju kolokvija od kojih svaki donosi do 35 bodova. Studenti koji ne žele polagati ispit putem kolokvija, kao i studenti koji nisu zadovoljni uspjehom na kolokviju, polažu pismeni završni ispit koji obujmom, sadržajem i pripadajućim ECTS bodovima odgovara zahtjevima kolokvija provedenih tijekom semestra.
Literatura:

Rheinberg, F. (2004). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Beck, R. (2003). Motivacija: teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Buzan, T. (2004). Moć kreativne inteligencije. Zagreb: Veble commerc.

Čudina-Obradović, M., Obradović, J. (2006). Utjecaj roditelja nasocijalno-emocionalni razvoj i motivaciju djeteta. U: M. Čudina-Obradović, J. Obradović, Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden Marketing-Tehničkaknjiga.

Iordache, S. (2014). Motivation and Performance in Education. BuletinStiintific, 19(2).

Pavlin-Bernardić, N. iRovan, D. (2009). Zašto nam je (ponekad) teško učiti? Savladavanje teškoća u učenju. U: D. Čorkalo Biruški (ur.) (2009). Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga, 164-181.
Literatura:
3. semestar
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 4. 10. 2016. u 10:39
Dunja Jurić Vukelić

Prvo predavanje iz kolegija Motivacija u nastavnom procesu održat će se u utorak, 11.10.2016. u 17,30h u dvorani Dubrovnik, u skladu s predviđenim rasporedom predavanja za diplomske studije.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS