Metodologija znanstvenog rada
Šifra: 53897
ECTS: 1.0
Nositelji: doc. dr. sc. Sandro Skansi
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Cilj je predmeta upoznati studente i studentice s osnovnim elementima znanstvenoistraživačkog rada općenito, sa specifičnostima istraživačkih metodologija humanističkih znanosti i filozofije posebice, s metodama pretrage i analize bibliografskih baza podataka, te s vještinama usmenog i pismenog izlaganja znanstvenih rezultata. Rad u kolegiju odvijat će se u obliku predavanja i seminara koji će uključivati praktičan rad na odabranim tekstovima.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Nakon položenog ispita, studenti i studentice će moći (1) prepoznati ključna obilježja filozofskih i nefilozofskih znanstvenih spisa; (2) uspoređivati i procjenjivati različite istraživačke tradicije i pristupe u polju filozofije; (3)
izlagati vlastita stajališta i argumente u usmenom i pisanom obliku; (4) pripremiti i provesti manje istraživačke projekte.

Ishodi učenja
1. Koristiti osnovni znanstveni vokabular specifičan za polje filozofije
2. Primijeniti naučene pojmove i postupke u provedbi vlastitih filozofskih istraživanja
3. Analizirati , pretraživati i pozivati se na različite vrste bibliografskih izvora (npr. evaluativne i neevaluativne baze podataka)
4. Prikazati u pisanom obliku filozofske stavove, argumente i teorije u skladu sa standardnim načelima znanstvene metodologije i akademskog pisanja
5. Prepoznati tipična kršenja znanstvene čestitosti i pravila akademskog publiciranja


Tjedni plan nastave
1. Znanstveni rad u humanističkim znanostima i filozofiji (2+0)
2. Znanstveni rad u humanističkim znanostima i filozofiji (2+0)
3. Ciljevi i postupci znanstvenog istraživanja (1+1)
4. Ciljevi i postupci znanstvenog istraživanja (1+1)
5. Temeljni znanstvenoistraživački pojmovi (1+1)
6. Cilj, vrste i struktura znanstvenog objašnjenja (1+1)
7. Cilj, vrste i struktura znanstvenog objašnjenja (1+1)
8. Vrste znanstvenih i stručnih tekstova (1+1)
9. Vrste znanstvenih i stručnih tekstova (1+1)
10. Bibliografski izvori podataka (evaluativne i neevaluativne baze podataka u filozofiji) (1+1)
11. Citiranje, parafraziranje i pozivanje na izvore (1+1)
12. Citiranje, parafraziranje i pozivanje na izvore (1+1)
13. Struktura znanstvenog teksta (makrostruktura i mikrostruktura) (1+1)
14. Struktura znanstvenog teksta (makrostruktura i mikrostruktura) (1+1)
15. Etika znanosti i čestitost u istraživanju (1+1)


Ocjenjivanje
Na temelju (a) redovitog i aktivnog pohađanja nastave, (b) ocjene samostalnog zadatka i (c) ocjene pismenog ispita.
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Filozofija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS