Osnove grčkog jezika II
Šifra: 130285
ECTS: 5.0
Nositelji: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić
Izvođači: Zdravka Martinić-Jerčić - Lektorske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Lektorske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Pravilno čitanje, naglašavanje i pisanje riječi iz grčkoga jezika, raspoznavanje i primjena padežnih oblika unutar pojedinih deklinacija i analiziranje složenijih nominalnih struktura grčkog jezika; raspoznavanje i primjena oblika indikativa kod obrađenih glagolskih vremena, a ostalih oblika samo na razini prepoznavanja. Postizanje vještine uočavanja osnovnih karakteristika grčkgoa teksta i stjecanje kompetencije za samostalno prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.

Razina e-učenja 2
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Uspoređivati sličnosti i razlike na razini fonologije, morfologije i elementarne sintakse između hrvatskog, latinskog i grčkog jezika.

Ishodi učenja
1. Analizirati grčke nominalne i verbalne oblike te opisati pravila njihove fleksije.
2. Razlikovati jednostavne sintaktičke fenomene i usporediti ih s onima u latinskome i hrvatskome jeziku.
3. Korektno transkribirati/transliterirati grčka vlastita imena na hrvatski i etimološki objasniti podrijetlo riječi i termina iz grčkog jezika.
4. Tečno čitati tekst pisan grčkim alfabetom.
5. Korektno pisati primjenjujući akcentuacijska pravila te pisati grčki na računalu koristeći se programoom Antioch.
6. Koristiti bez poteškoća referentna grecistička pomagala (enciklopedije, rječnike, gramatike, digitalne baze podataka).

Tjedni plan nastave
1. Ponavljanje naglasnog sustava te gramatike nominalnog sustava.
2. Pridjevi treće deklinacije i particip prezenta aktivnog i mediopasivnog. Rad na tekstu.
3. Glagolski sustava grčkoga jezika - gl. kategorije, aspekt, vrijeme, glavna i historijska vremena. Rad na tekstu.
4. Glagolske osnove i nastavci; tvorba načina u prezentskoj osnovi. Futur aktivni i mediopasivni. Rad na tekstu.
5. Zamjenice - povratne, pokazne i relativne.
6. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice. /KOLOKVIJ/
7. Zamjenice - upitne i neodređene. Brojevi - glavni, redni i priložni.
8. Jaki aorist (tematski) aktivni i medijalni. Slabi aorist aktivni i medijalni.
9. Participi: prezent, futur, aorist aktivni i medijalni.
10. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
11. Perfekt aktivni i mediopasivni. Aorist pasivni (jaki i slabi).
12. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
13. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
14. Ponavljanje /KOLOKVIJ/Ocjenjivanje
U završnu ocjenu uključit će se redoviti rad na nastavi, pisanje domaćih zadaća i drugih samostalnih zadataka, te pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit moguće je zamijeniti pozitivnim polaganjem dva kolokvija tijekom semestra.
Literatura:
 1. Zdravka Martinić-Jerčić, Priručnik u radu
  M. Balme, G. Lawall, Athenaze. An introduction to Ancient Greek: Book I, 2. izd., Oxford 2003.
  Musić-Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2004.
  S. Senc, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988. (reprint iz 1910.)
  Eusebius Hieronymus Stridonensis, De viribus illustribus, latine et graece
  Novum testamentum
Preporučena literatura:
 1. Z. Martinić-Jerčić, D. Matković, Prometej, udžbenik za prve dvije godine učenja grčkog jezika, ŠK, 2003.
  C.A.E. Luschnig, Introduction to Ancient Greek, A Literary Approach, 2. izd. Indianapolis/Cambridge, 2007.
  Z. Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 2003.
  F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Milano, 2004.
  E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 2003.
1. semestar
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet

2. semestar Ne predaje se
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni studij - Hrvatski latinitet

3. semestar
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički

4. semestar Ne predaje se
LAT-dipl (7584): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS