Objavljeno: 14. 3. 2014. u 09:16
Uređeno: 21. 5. 2014. u 13:22
Pavel Gregorić

Bilateralni ugovori osiguravaju mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u trajanju od 1-6 tjedana i to radi održavanja nastave na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi (nastavnici) ili stručnog usavršavanja na inozemnoj ustanovi (nastavno i nenastavno osoblje).

Upute izabranim kandidatima i sastavnicama (procedura za refundaciju troškova mobilnosti)

Potvrda o boravku na stranom sveučilištu

 Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu:

  • u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu tj. osobe u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave te stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu,
  • s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice programa (države članice EU, EFTA države i Turska), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno/ili s registriranim stalnim boravištem u RH.

Vanjski suradnici, zaposleni na Ugovoru o djelu, ne ispunjavaju uvjete za prijavu na Natječaj. Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 5 sati nastave tj. 1 dan. Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 5 dana (iznimno, i kraće od 5 dana ali za to moraju postojati objektivni razlozi). Sukladno tome, financirat će se najviše 5 dana mobilnosti ali sama mobilnost može trajati i duže tj. kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom. Kod aktivnosti Održavanje nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Moguće je sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave. Kod aktivnosti Stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti bilateralni Erasmus sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim nastavnim planom/planom rada.

PRIJAVA

Prijavu čine sljedeći dokumenti:

  • molba na hrvatskom jeziku
  • ispunjen i potpisan prijavni obrazac ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije (preporuka je da obje ustanove ovjere prijavni obrazac prije nego prijava bude poslana; detaljnije u Uputama u Posebnom dijelu Natječaja)
  • pozivno pismo s prihvatne ustanove
  • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu)
  • dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi (ne slati kopiju Ugovora o radu)
  • potpisana suglasnost dekana/rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS